• Temel Dini Bilgiler 2 – Test 9Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi İznik Konsülü’nde kutsal kabul edilen İncillerden biri değildir?

A) Matta
B) Luka
C) Yuhanna
D) Barnabas

Soru 2
Aşağıdakilerin hangisinde ilahi kitapların kronolojik sıralaması verilmiştir?

A) İncil – Tevrat – Zebur – Kur’an-ı Kerim
B) Tevrat – İncil – Zebur – Kur’an-ı Kerim
C) Tevrat – Zebur – İncil – Kur’an-ı Kerim
D) Zebur – Tevrat – İncil – Kur’an-ı Kerim

Soru 3
Vahiy ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kelime olarak, gizli konuşma, fısıldama, işaret etme gibi anlamlara gelir.
B) Allah’ın insanlara emrettiği veya yasakladığı iş ve davranışların bilgisidir.
C) Hz. Muhammed (sav.)’e gelen vahiyler Kur’an’da bir araya getirilmiştir.
D) Allah, peygamberlerine vahyi Mikâil adlı melekle bildirmiştir.

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in yirmi üç yılda peyderpey indirilmesinin nedenlerinden biridir?

A) Hükümlerinin insanlarca benimsenip hayata geçirilmesini kolaylaştırmak
B) Gelen vahiyleri yazabilecek okuma yazma bilenlerin az olması
C) Hz. Peygamber’in sözleriyle karışma ihtimalinin bulunması
D) Tek seferde yazılması için yeterli materyallerin olmaması

Soru 5
Kur’an ayetlerinin anlamlarının açıklanması; hükümlerinin ve bu hükümlerin dayandığı gerekçelerin açığa çıkartılması ve ayetlerin belirli bir yöntem çerçevesinde yorumlanmasına ne denir?

A) Tefsir
B) Meal
C) Tecvit
D) Kıraat

Soru 6
“İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur.’’ (Fussilet suresi, 34. ayet)
Bu ayet Kur’an-ı Kerim’in aşağıdaki eğitici özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

A) Aklı kullanmayı öğütleme
B) Bilgiyi ve öğrenmeyi teşvik etme
C) Peygamberlerin hayat hikayelerinden örnekler verme
D) İyiliğe yönlendirip kötülükten sakındırma

Soru 7
Kur’an-ı Kerim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Diğer kitaplardan farklı, kendine has bir yapısı vardır.
B) Bütün sureler eşit sayıdaki ayetlerden oluşmaktadır.
C) Önceki kitapların aslını doğrulayan bir mucizedir.
D) Bozulmadan günümüze ulaşan tek ilahi kitaptır.

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi suhuf verilen peygamberlerden biri değildir?

A) Hz. Âdem
B) Hz. İbrahim
C) Hz. Şit
D) Hz. Yusuf

Soru 9
Beytülharam’ın tamiratı esnasında Hacerülesvet’i hangi kabilenin yerine koyacağı konusunda düşülen anlaşmazlığa Hz. Peygamber’in bulduğu çözüm herkes tarafından kabul edilmişti. Bu olay İslam tarihinde aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmaktadır?

A) Mekke’nin Fethi
B) Hılfu’l-fudul
C) Kâbe hakemliği
D) Akabe Biatı

Soru 10
Hz. Peygamber’in Mescid-i Nebevi’nin yanına Suffe’yi inşa etmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhtiyaç sahibi Müslümanların barınma ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak
B) Yaralanan ve hastalanan Müslümanların tedavisini yaptırmak
C) Zekât ve ganimet mallarının saklanıp korunmasını sağlamak
D) Gelen yabancı devlet adamlarını ve misafirleri ağırlamak

Soru 11
Hz. Peygamber I. Akabe Biatı’ndan sonra Medine halkına İslam’ı öğretmek için hangi sahabeyi görevlendirmiştir?

A) Abdullah b. Revaha
B) Musab b. Umeyr
C) Talha b. Zubeyr
D) Osman b. Affan

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Zengin olmak
B) Güvenilir olmak
C) Doğru sözlü olmak
D) Akıllı ve zeki olmak

Soru 13
Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara – - – -, onlara yardım eden Medineli Müslümanlara da – - – - denir.
Verilen boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) muhacir – ensar
B) yolcu – mukim
C) sahabi – seferi
D) misafir – mukim

Soru 14
Peygamberimiz bir gün eve geldiğinde eşi Hz. Aişe’ye, “Kurbanımızı ne yaptık?” diye sorunca o da “Bir bacağı hariç hepsini dağıttım.’’ der. Bunun üzerine Peygamberimiz, “Öyleyse bir bacağı hariç hepsi bizim oldu.’’ demiştir. Bu hadis Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek oluşturur?

A) Peygamberliğine
B) Cömertliğine
C) Adaletine
D) Sabrına

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi toplumda saygı ve sevginin artmasına katkı sağlar?

A) Sadaka vermek
B) Üstünlük taslamak
C) Kendini beğenmek
D) Önyargılı davranmak

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakına uygun bir davranıştır?

A) Elindeki malın kusurunu gizleyerek satmak
B) Toplumda yer edinmek için yalan konuşmak
C) Rızık elde etmek için her kazancı meşru görmek
D) Hata yapan insanları güzel bir üslup ile uyarmak

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin konularından biridir?

A) Kur’an ayetlerinin okunuşlarını, anlamlarını ve delalet ettikleri manaları açıklamak
B) Hadisleri kaynağına, ravi sayısına ve derecelerine göre sınıflandırmak
C) İbadet, ahlak ve sosyal hayata dair konular ile ilgili hüküm oluşturmak
D) Hz. Peygamber’in hayatı hakkında bilgi vermek

Soru 18
Aşağıdaki İslam âlimlerinden hangisi coğrafya alanında meşhur olmuştur?

A) İbn-i Sina
B) Uluğ Bey
C) Kâtip Çelebi
D) Biruni

Soru 19
Aşağıda verilenlerden hangisi İslam tarihi ilminin konularından biri değildir?

A) Dört halife döneminde meydana gelen sosyal ve siyasi olaylar
B) İslamiyet’in doğuşu ve Hz. Peygamber döneminde yaşananlar
C) Türklerin Müslüman olmaları ve İslam kültürüne yaptığı katkılar
D) Hz. İsa’nın, Allah’a inanmayanlara karşı gösterdiği mucizeler

Soru 20
Aşağıdaki ayetlerden hangisi İslam’ın dünya hayatına bakışı ile ilgili değildir?

A) “Allah’ın sana verdiği (nimetlerde) ahiret yurdunu ara; dünyadan da nasibini unutma…’’ (Kasas suresi, 27. ayet)
B) “…Biz ona meleğimiz (Cebrail)’i gönderdik de ona tam bir insan şeklinde göründü’’ (Meryem suresi, 17. ayet)
C) “O hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı…’’ (Mülk suresi, 2. ayet)
D) “Göklerde ve yerdeki her şeyi sizin hizmetinize veren odur…’’ (Câsiye suresi, 13. ayet)

1.D2.C3.D4.A5.A6.D7.B8.D9.C10.A11.B12.A13.A14.B15.A16.D17.C18.C19.D20.B