• Temel Dini Bilgiler 2 – Test 4Soru 1
• Kanun Kitabı
• Nebiler Kitabı
• Yazılar KitabıBu verilenler aşağıdakilerden hangisinin bölümleridir?

A) İncil
B) Zebur
C) Tevrat
D) Suhuf

Soru 2
Kelime olarak gizli konuşma, îma, fısıldama, işaret etme gibi anlamlara gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vahiy
B) Ayet
C) Hadis
D) Sure

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Kur’anı Kerim’i diğer ilahi kitaplardan ayıran temel niteliklerden biri değildir?

A) Son ilahi kitap olması.
B) Tüm insanlığa gönderilmiş olması.
C) Günümüze kadar bozulmadan gelmesi.
D) Allah tarafından gönderilmiş olması.

Soru 4
Hz. Muhammed’e gelen ilk vahiy ile alakalı olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Cebrail tarafından getirilmiştir.
B) Hira mağarasında indirilmiştir.
C) 610 yılı, Ramazan ayında indirilmiştir.
D) İlk inen ayetler Kadir Suresinde yer alır.

Soru 5
Vahyin indiriliş sürecinin 23 yıl sürmesi aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı söylenemez?

A) Yazılıp ezberlenmesini
B) Ortaya çıkan problemlerin çözülmesini
C) Hükümlerinin benimsenmesini
D) Müslümanlara yapılan baskı ve işkencelerin durmasını

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Kur’anı Kerim’in iç düzeniyle ilgili kavramlardan değildir?

A) Hatim
B) Cüz
C) Hizb
D) Sure

Soru 7
“… Kur’anı güzel bir şekilde tane tane oku.” (Müzzemmil Suresi, 4. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangilerine vurgu yapılmıştır?

A) Hatim – Hafızlık
B) Aşır – Mukabele
C) Tecvit – Tertil
D) Meal – Tefsir

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın insanlara peygamber göndermesinin sebeplerinden biri değildir?

A) Allah hakkında bilgilendirmek.
B) Peygamber olmanın zorluklarını anlatmak.
C) İnsanlara yaratılış amacını bildirmek.
D) İbadet esaslarını ve yollarını öğretmek.

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi kendisine suhuf verilen peygamberlerdendir?

A) Hz. İbrahim
B) Hz. İsmail
C) Hz. Yakup
D) Hz. Yusuf

Soru 10
“Ey Resülum sana Rabb’inden indirilmiş olanı duyur. Eğer bunu yapmazsan görevini yapmamış olursun…” (Maide Suresi, 67. ayet)Bu ayette peygamberlerin niteliklerinden hangisi vurgulanmıştır?

A) Sıdk
B) Emanet
C) Tebliğ
D) Fetanet

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in Mekke’de yaşadığı olaylardan biri değildir?

A) Boykot hadisesi
B) Mescidi Nebi’nin inşası
C) Kâbe hakemliği
D) Taif ziyareti

Soru 12
I. Kardeşlik Anlaşması
II. Medine Sözleşmesi
III. Ashabı Suffe Okulu
IV. Nüfus Sayımı
Bu çalışmalardan toplumsal barışa yönelik olanlar hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

A) I ve II
B) III ve IV
C) I ve IV
D) II ve III 46

Soru 13
“… İnsanlara doğru yolu gösteren, hidayeti açıklayan, hakkı ve batılı birbirinden ayırt eden Kur’an, Ramazan ayında indirilmiştir…” (Bakara Suresi, 185. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılamaz?

A) Kur’an insanlara rehberdir.
B) Kur’an doğru ve yanlışı ayırt etmiştir.
C) Kur’an doğru yolu bulmaya yardımcı olmuştur.
D) Kur’an Kadir gecesinde indirilmiştir.

Soru 14
Bir Müslümandan aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenir?

A) İhtiyacı olanlara yardım etmesi
B) Yaptıklarına karşılık beklemesi
C) Yaptığı iyilikleri başa kakması
D) Harcamalarında savurgan davranması

Soru 15
Aşağıdaki sözlerden hangisi konusu itibariyle diğerlerinden farklıdır?

A) İnsanların en hayırlısı ahlakı güzel olandır. (Hz. Muhammed)
B) Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle kılın. (Hz. Muhammed)
C) Siz hiç Kur’an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur’an’dı. (Hz. Ayşe)
D) Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. (Hz. Muhammed)

Soru 16
Hz. Peygamber; günahkar bir kadının, susuzluktan ölmek üzere olan bir köpeğe su verdiği için Allah tarafından bağışlandığını bildirmiştir.Bu olayda kadının hangi ahlaki özelliği ön plana çıkmıştır?

A) Merhameti
B) Adaleti
C) Doğruluğu
D) Cesareti

Soru 17
“Ey inananlar, mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah’ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa ziyana uğrayanlardandır.” (Münafikun Suresi, 9. ayet)Bu ayette verilmek istenen asıl mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mal sahibi olmak dinden uzaklaştırır.
B) Çocuklara sevgi ve merhamet gösterilmelidir.
C) Mal ve çocuk sahipleri ziyana uğrarlar.
D) Sahip olduklarımız Allah’ı anmaya engel olmamalıdır.

Soru 18
“O, hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı…” (Mülk Suresi, 2. ayet)Bu ayette vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanların sınava tâbi olduğu.
B) Müminlerin kurtuluşa ereceği.
C) Her canlının bir gün öleceği.
D) Her insanın iyilik yapması gerektiği.

Soru 19
Kur’anı Kerim’in ayetlerini açıklayan ve yorumlayan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tecvid
B) Tefsir
C) Kıraat
D) Tasavvuf

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf ilminin amaçları arasında yer almaz?

A) İnanç alanındaki farklılaşmanın nedenlerini açıklamak.
B) Kalbi kötü huylardan temizlemek ve iyi huylarla doldurmak.
C) Sünneti seniyyeye yapışmak ve bidatlardan kaçınmak.
D) Fâni olan herşeyden yüz çevirip, bâki olana bağlanmak.

1.C 2.A 3.D 4.D 5.D 6.A 7.C 8.B 9.A 10.C 11.B 12.A 13.D 14.A 15.B 16.A 17.D 18.A 19.B 20.A