• Temel Dini Bilgiler 1 – Test 9Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi dini oluşturan temel unsurlardan biri değildir?

A) Tanrı inancının olması
B) Ölüm ötesi ile ilgili görüşünün olması
C) İnananların belli sorumluluklarının olması
D) Dünyanın her yerinde mensubunun olması

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi dinin başlangıç tarihi olarak kabul edilmektedir?

A) Hz. İsa’nın doğumu
B) Dünyanın Allah tarafından yaratılması
C) Hz. Âdem’in ilk peygamber olarak gönderilmesi
D) Hz. Muhammed (sav.)’e ilk ayetlerin indirilmesi

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi dinin yanlış anlaşılması ve dünyevi çıkarlara alet edilmesinin sonuçlarından biri değildir?

A) Dinin özüne göre ibadet edenlerin çoğalması
B) Toplumların kargaşa ve ayrılığa düşmesi
C) İnsanları sömüren kişilerin artması
D) Bilimsel gelişmelerin engellenmesi

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi İlahi dinlerin sağladığı faydalardan biri değildir?

A) İnsanın kendine olan güvenini artırması
B) İnsanın yeryüzündeki anlam arayışına cevap vermesi
C) Kişiye bu dünyada yalnız olmadığı bilincini kazandırması
D) Büyünün ve büyücülerin yaygınlaşmasına zemin hazırlaması

Soru 5
Kabile dinlerinde; mana gücüne sahip, ruhlarla bağlantı kurduğuna inanılan ve ayinleri yöneten kişiyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şaman
B) Tabu
C) Totem
D) Fetiş

Soru 6
• Ölen bütün iyi insanlar Tanrı olur.
• Baba Tanrı ve Ana Tanrı vardır.
• Japonlara özgü milli bir dindir.
bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

A) Caynizm
B) Taoizm
C) Şintoizm
D) Budizm

Soru 7
“Yedi kollu şamdan’’ ve ‘’altı köşeli yıldız’’ hangi dinin sembolüdür?

A) Hristiyanlık
B) Yahudilik
C) Budizm
D) Konfüçyanizm

Soru 8
“…onu ne öldürdüler ne de astılar… Allah onu kendi katına yükseltti…’’ (Nisa suresi, 157-158. ayetler)
Bu ayetlerde bahsedilen Peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Musa
B) Hz. Âdem
C) Hz. İsa
D) Hz. Süleyman

Soru 9
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hz. Muhammed (sav.)’e kırk yaşında peygamberlik verilmiştir.
B) Kur’an’ın ilk inen ayetleri Alâk suresinin ilk beş ayetidir.
C) Müslümanlar ilk olarak Habeşistan’a hicret etmişlerdir.
D) Hz. Peygamber Medine’ye Hz. Ömer ile hicret etmiştir.

Soru 10
“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı, her ikisi de bozulup gitmişti…’’ (Enbiyâ suresi, 22. ayet)
Bu ayette vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevhid
B) İhlâs
C) İhsan
D) Fıtrat

Soru 11
“Allah’ın her şeyi görmesi” anlamına gelen sıfatı hangisidir?

A) Vücut
B) Beka
C) Semi
D) Basar

Soru 12
Yeme-içmeye ihtiyaç duymayan, cinsiyetleri bulunmayan, uyuma, yorulma, yaşlanma gibi özellikleri olmayan nurdan yaratılmış olan varlıklardır.
Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Cin
B) Melek
C) Şeytan
D) Huri

Soru 13
I. Hz. İsa – İncil
II. Hz. Musa – Zebur
III. Hz. Davut – Tevrat
IV. Hz. Muhammed – Kur’an-ı Kerim
Yukarıda verilen Peygamber ve kutsal kitap eşleştirmelerinden hangisi/hangileri yanlıştır?

A) I.
B) IV.
C) I ve IV.
D) II ve III.

Soru 14
“Allah’ın izni ile tabiat olaylarının oluşumu ve rızıkların dağıtımı ile görevli olan melek’’ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Azrail
B) Mikail
C) İsrafil
D) Cebrail

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki şartlarından biridir?

A) Niyet
B) Kıraat
C) Secde
D) Rükû

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi kişinin sorumlu tutulacağı konulardan biridir?

A) Cinsiyeti
B) Rengi
C) İnancı
D) Dili

Soru 17
Teyemmüm abdesti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Abdestin farzları teyemmüm içinde geçerlidir.
B) Abdesti bozan durumlar teyemmümü de bozar.
C) Teyemmüm toprak veya toprak cinsi bir şeyle alınmalıdır.
D) Teyemmüm abdestinde yüzün ve kolların mesh edilmesi gerekir.

Soru 18
“Namaz kılan erkek ve kadının, örtülmesi gereken yerlerini örtmesi’’ anlamına gelen namazın şartı hangisidir?

A) Necasetten taharet
B) İstikbal-i kıble
C) Setr-i avret
D) Hadesten taharet

Soru 19
Aşağıda ramazan ayı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu ayda oruç tutmak İslam’ın şartlarındandır.
B) Hac ibadetinin yapıldığı mübarek bir aydır.
C) Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi bu aydadır.
D) Kur’an bu ayda indirilmeye başlanmıştır.

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biridir?

A) Sa’y etmek
B) Saçı kısaltmak
C) Şeytan taşlamak
D) Arafat’ta vakfe yapmak

1.D2.C3.A4.D5.A6.C7.B8.C9.D10.A11.D12.B13.D14.B15.A16.C17.A18.C19.B20.D