• T.C İnk. Tar.Ata. 2 – Test 9Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924’te gerçekleştirilen inkılaplardan biri değildir?

A) Halifeliğe son verilmesi
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
C) Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması
D) Cumhuriyetin ilan edilmesi

Soru 2
Atatürk Dönemi’nde çok partili hayata geçilmesi üzerine Kâzım Karabekir başkanlığında aşağıdaki siyasi partilerden hangisi kurulmuştur?

A) Cumhuriyet Halk Fırkası
B) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
C) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
D) Serbest Cumhuriyet Fırkası

Soru 3
Aşağıdaki kanunlardan hangisi güvenlik amacıyla çıkarılmıştır?

A) Takrir-i Sükûn Kanunu
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
C) Türk Medeni Kanunu
D) Soyadı Kanunu

Soru 4
• Medreselerin kapatılması
• Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
Yukarıdaki inkılaplarla hangi alanda laikleşme amaçlanmıştır?

A) Eğitim
B) Hukuk
C) Sağlık
D) Siyasi

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşayışı düzenlemek amacıyla yapılmamıştır?

A) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
B) Kıyafet değişikliğinin gerçekleştirilmesi
C) Aşar vergisinin kaldırılması
D) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması

Soru 6
İlk özel Türk bankası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ziraat Bankası
B) İş Bankası
C) Halk Bankası
D) Vakıf Bankası

Soru 7
Türkiye’nin denizlerinde tam bağımsızlığı aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır?

A) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabulüyle
B) Ölçülerde değişiklik yapılmasıyla
C) Liman sayısının artırılmasıyla
D) Kabotaj Kanunu’nun çıkarılmasıyla

Soru 8
Atatürkçü millî dış politikanın aşağıdaki ilkelerinden hangisi yayılmacı siyasete karşı olduğunu göstermektedir?

A) Millî sınırlarımız içinde kalmak
B) Her şeyden önce milli güce dayanmak
C) Bağımsızlığı her şeyin üstünde tutmak
D) Dünyadaki gelişmeleri göz önünde bulundurmak

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile Yunanistan arasında olmuştur?

A) Nüfus mübadelesi
B) Hatay sorunu
C) Sadabat Paktı
D) Musul meselesi

Soru 10
Türkiye aşağıdakilerden hangisini kendi iç meselesi sayarak çözümünde yalnız hareket etmiştir?

A) Hatay meselesini
B) Irak sınırını
C) Yabancı okullar sorununu
D) Boğazlar meselesini

Soru 11
Balkan Antantı aşağıdaki ülkelerin hangisinde imzalanmıştır?

A) Türkiye
B) Yugoslavya
C) Yunanistan
D) Romanya

Soru 12
Şeyh Sait İsyanı, aşağıdakilerden hangisinin çözümünde Türkiye’yi olumsuz etkilemiştir?

A) Musul sorunu
B) Boğazlar sorunu
C) Hatay sorunu
D) Nüfus mübadelesi

Soru 13
Sadabat Paktı’nın kurulmasında aşağıdaki devletlerden hangisinin Orta Doğu’ya yönelen tehditleri etkili olmuştur?

A) Almanya
B) İtalya
C) Japonya
D) Fransa

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün dinamik niteliğini gösterir?

A) Kişi hak ve hürriyetlerine önem vermesi
B) İnsanlığın ortak değerlerini kapsaması
C) Yurtta ve dünyada barışı amaçlaması
D) Sürekli gelişmeyi öngörmesi

Soru 15
Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözü, Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı aşağıdaki esaslardan hangisiyle ilişkilidir?

A) Barışçılık
B) Akılcılık
C) Bağımsızlık
D) Vatan sevgisi

Soru 16
Atatürk’ün aşağıdaki sözlerinden hangisi cumhuriyetçilik ilkesiyle ilişkilendirilebilir?

A) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
B) Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk halkına Türk milleti denir.
C) Din ve mezhep hiçbir zaman politikaya alet olarak kullanılamaz.
D) Memleket kesinlikle modern, çağdaş ve yenilikçi olacaktır.

Soru 17
Atatürk’ün – - – - ilkesi, Türkiye’nin en kısa zamanda kalkınması için özellikle ekonomik alanda fertlerin yapamayacağı büyük yatırımları devletin yapmasıdır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Cumhuriyetçilik
B) Milliyetçilik
C) Devletçilik
D) Halkçılık

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi, II. Dünya Savaşı’nın sonuna doğru Mihver Devletlere karşı savaş açarak Müttefik Devletler yanında yer almıştır?

A) Almanya
B) Türkiye
C) Bulgaristan
D) Japonya

Soru 19
Türkiye’de 27 Mayıs 1960 İhtilali ile iktidarı sona eren siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Millet Partisi
B) Demokrat Parti
C) Cumhuriyet Halk Partisi
D) Millî Kalkınma Partisi

Soru 20
Türkiye’nin NATO’ya üye olmasında aşağıdaki devletlerden hangisinin tehditleri etkili olmuştur?

A) Almanya
B) İngiltere
C) Amerika Birleşik Devletleri
D) Sovyetler Birliği

1.D2.B3.A4.A5.C6.B7.D8.A9.A10.C11.C12.A13.B14.D15.B16.A17.C18.B19.B20.D