• T.C İnk. Tar.Ata. 2 – Test 4Soru 1
TBMM tarafından halife olarak seçilen Abdülmecit Efendi’nin yetkilerini aşarak padişah gibi davranması, aşağıdaki inkılaplardan hangisinin yapılmasına gerekçe olmuştur?

A) Halifeliğin kaldırılması
B) Saltanatın kaldırılması
C) Tekke ve türbelerin kapatılması
D) Türk Medeni Kanunu’nun çıkarılması

Soru 2
Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasından kaç gün sonra cumhuriyet ilan edilmiştir?

A) 1095
B) 1280
C) 1284
D) 1320

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi, meclis hükûmeti sisteminin ortaya çıkardığı sorunları çözümleyerek hükûmet bunalımlarını önlemek amacıyla yapılmıştır?

A) Halifeliğin kaldırılması
B) Cumhuriyetin ilan edilmesi
C) Medreselerin kapatılması
D) Şeyh Sait İsyanı’nın bastırılması

Soru 4
Menemen Olayı, aşağıdaki siyasi fırkalardan (partilerden) hangisinin kapanması sonrasında çıkmıştır?

A) Halk Fırkası
B) Serbest Cumhuriyet Fırkası
C) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
D) İttihat ve Terakki Fırkası

Soru 5
Osmanlı Devleti’nde şeri davalara bakan görevli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kadı
B) Sipahi
C) Emiri Dad
D) Yiğitbaşı

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait İsyanı’nın sonuçlarından biri değildir?

A) Takriri Sükûn Kanunu’nun çıkarılması
B) İstiklal Mahkemelerinin yeniden kurulması
C) İsmet Paşa Hükûmetinin istifası
D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılması

Soru 7
Cumhuriyet Dönemi’nde çıkarılan aşağıdaki kanunlardan hangisiyle Türk kadınlarına dilediği mesleğe girme hakkı tanınmıştır?

A) Soyadı Kanunu
B) Türk Medeni Kanunu
C) Teşviki Sanayi Kanunu
D) Tevhidi Tedrisat Kanunu

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, Türk Dili Tetkik Cemiyetinin kuruluş amaçlarından biri değildir?

A) Türk dilini yabancı sözcüklerden kurtarmak
B) Türkçeyi millî ve çağdaş bir dil hâline getirmek
C) Türkçenin bilim ve kültür dili olmasını sağlamak
D) Türk tarihini Türkçe olarak yeniden yazmak

Soru 9
Aşağıdaki kavramlardan hangisi “ekonomi andı” anlamında da kullanılmaktadır?

A) Ahdi millî
B) Misakımillî
C) Kuvayımillî
D) Misakıiktisadi

Soru 10
Sözlükte, “Gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan, bakımlı, imar edilmiş, mamur” şeklinde geçen kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seciye
B) Mümtaz
C) Bayındır
D) İzmihlal

Soru 11
Aşağıdaki Türk büyüklerinden hangisi ilk Türk donanmasını kuran kişi olarak tanınır?

A) Atilla
B) Mete Han
C) Çağrı Bey
D) Çaka Bey

Soru 12
Yeni Türk Devleti’nde görülen;
• Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
• Düyunu Umumiye İdaresinin kaldırılması
• Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı şirketlerin satın alınmasıgibi uygulamalarla, aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

A) Millî iradeyi gerçekleştirmek
B) Ülkeye yabancı sermayeyi çekmek
C) Devlet eliyle sanayiyi geliştirmek
D) Ekonomik bağımsızlığı sağlamak

Soru 13
Atatürk dış politikada, bağımsızlığa saygı ve devletlerin eşitliği ilkesinden hiç taviz vermemiştir. O, “Yurtta barış, dünyada barış” anlayışının bir gereği olarak Türkiye’nin, komşuları ile birlikte geçmişin kötü anılarını unutarak barış içinde yaşamasını siyasetinin temeli yapmıştır.Aşağıdakilerden hangisi parçada verilen bilgiyi destekleyici gelişmelerden biri değildir?

A) Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması
B) Balkanlarda bölgesel barışın kuvvetlendirilmesi
C) Türkiye’nin, dünyadaki silahlanma yarışına katılması
D) Türkiye’nin Orta Doğu ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye çalışması

Soru 14
Türkiye, 8 Temmuz 1937 günü aşağıdakilerden hangisinin katılım belgesini imzalamıştır?

A) NATO’nun
B) Balkan Antantı’nın
C) Sadabat Paktı’nın
D) Milletler Cemiyetinin

Soru 15
Türkiye’nin hangi komşusuyla olan sınırı en son kesinleşmiştir?

A) Bulgaristan
B) Gürcistan
C) Yunanistan
D) Suriye

Soru 16
Halkçılık ilkesine göre;
• Türk toplumunda sınıflaşma yoktur, meslek ve çalışma grupları vardır.
• halk, emeğinin karşılığını hak ve adalete dayanan bir düzen içinde elde eder.
• herkes yasalar önünde eşittir.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesine uygun düşmez?

A) Sosyal barışın sağlanması
B) Ekonomik kalkınmada sanayi kesimine öncelik verilmesi
C) Vatandaşlar arasında iş bölümü ve dayanışmanın olması
D) Vatandaşların devlet hizmetinden eşit şekilde yararlanması

Soru 17
“Din ve mezhep, herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiçbir kimse, hiçbir kimseyi ne bir din ne de bir mezhep kabulüne zorlayabilir. Din ve mezhep hiçbir zaman politikaya alet olarak kullanılamaz.”Atatürk’ün bu sözü ile aşağıdakilerden hangisi ilişkilendirilemez?

A) Laiklik
B) Din ve mezhep özgürlüğü
C) Din işleri ile siyasetin birbirinden ayrılması
D) Devlet düzeninin din kurallarına göre şekillendirilmesi

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün cenazesinin İstanbul’dan Ankara’ya götürülme yöntemi doğru verilmiştir?

A) Yavuz zırhlısı ile İstanbul’dan İzmit’e, oradan da trenle Ankara’ya
B) Nusret mayın gemisiyle İstanbul’dan İzmir’e, oradan da kara yoluyla Ankara’ya
C) İstanbul’dan Ankara’ya uçakla
D) İstanbul’dan Ankara’ya trenle

Soru 19
II. Dünya Savaşı’nda Kuzey Afrika cephesi, aşağıdaki devletlerden hangilerini karşı karşıya getirmiştir?

A) İtalya – İngiltere
B) İngiltere – Fransa
C) SSCB – ABD
D) SSCB – Almanya

Soru 20
NATO’nun askerî kanadından 1974 yılında ayrılan ancak 1980 yılında ittifakın askerî kanadına yeniden giren NATO ülkesi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lüksemburg
B) Yunanistan
C) Türkiye
D) Kanada

1.A 2.C 3.B 4.B 5.A 6.C 7.B 8.D 9.D 10.C 11.D 12.D 13.C 14.C 15.D 16.B 17.D 18.A 19.A 20.B