• T.C İnk. Tar.Ata. 1 – Test 9Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
I. ve II. Meşrutiyet’i ilan eden Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A) II. Abdülhamit
B) Mehmet Reşat
C) Vahdettin
D) Abdülaziz

Soru 2
Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı’nı aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapmıştır?

A) Almanya
B) Fransa
C) İtalya
D) Rusya

Soru 3
Jön Türkler tarafından savunulan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İslamcılık
B) Osmanlıcılık
C) Türkçülük
D) Batıcılık

Soru 4
Padişaha baskı yaparak II. Meşrutiyet’i ilan ettiren grup aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahrar Fırkası
B) Ahali Fırkası
C) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
D) İttihat ve Terakki Fırkası

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi I. Balkan Savaşı’nda Osmanlıya karşı savaşan devletlerden değildir?

A) Bulgaristan
B) Yunanistan
C) Sırbistan
D) Romanya

Soru 6
I. Dünya Savaşı’nda Türk ordusunun düşmana karşı zafer kazandığı cephe, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çanakkale Cephesi
B) Kafkasya Cephesi
C) Kanal Cephesi
D) Irak Cephesi

Soru 7
İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı’nı bitiren aşağıdaki antlaşmalardan hangisini Almanya ile imzalamışlardır?

A) Sen Jerman
B) Versay
C) Nöyyi
D) Sevr

Soru 8
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Muğla, Antalya ve Konya’yı işgal eden İtilaf Devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fransa
B) İtalya
C) İngiltere
D) Yunanistan

Soru 9
Paris Barış Konferansı’nda Yunanistan tarafından işgal edilmesine karar verilen ilimiz, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Samsun
B) Erzurum
C) Sivas
D) İzmir

Soru 10
Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Ermeniler tarafından kurulmuştur?

A) Mavri Mira
B) Etniki Etarya
C) Taşnak
D) Pontus

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in öğrenim amacıyla bulunduğu şehirlerden biri değildir?

A) İstanbul
B) Sofya
C) Selanik
D) Manastır

Soru 12
Çukurova Bölgesi’nin Fransızlar ve Ermeniler tarafından işgal edilmesini önlemek amacıyla kurulan millî cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kilikyalılar Cemiyeti
B) Millî Kongre Cemiyeti
C) İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti
D) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Soru 13
31 Mart Ayaklanması’nı bastıran Hareket Ordusu’nun kurmay başkanlığını aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?

A) Mustafa Kemal
B) İsmet İnönü
C) Rauf Orbay
D) Kâzım Karabekir

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Kuvayımilliye’nin oluşmasında etkili değildir?

A) Osmanlı ordusunun terhis edilmesi
B) Anadolu’nun işgale uğraması
C) Düzenli ordunun kurulması
D) Azınlıkların zararlı faaliyetleri

Soru 15
22 Haziran 1919’da aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?

A) Erzurum Kongresi
B) Amasya Genelgesi
C) Sivas Kongresi
D) Amasya Görüşmesi

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Misakımilli’de Elviye-i Selase olarak geçen yerlerden biri değildir?

A) Kars
B) Ardahan
C) Batum
D) Elazığ

Soru 17
Sevr Antlaşması’na göre Antalya ve Konya yöresi aşağıdaki devletlerden hangisine verilmiştir?

A) İtalya
B) Fransa
C) Rusya
D) İngiltere

Soru 18
TBMM Hükûmeti Gümrü Antlaşması’nı aşağıdakilerden hangisiyle imzalamıştır?

A) Fransa
B) Yunanistan
C) Ermenistan
D) İtalya

Soru 19
Türk ordusu, Kurtuluş Savaşı’nın Batı Cephesi’nde yaptığı aşağıdaki savaşların hangisinde başarısız olmuştur?

A) I. İnönü
B) II. İnönü
C) Sakarya
D) Eskişehir-Kütahya

Soru 20
Millî Mücadele Dönemi’nde TBMM Hükûmeti ile Fransa arasındaki savaş, aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle sona ermiştir?

A) Gümrü
B) Ankara
C) Moskova
D) Kars

1.A2.C3.B4.D5.D6.A7.B8.B9.D10.C11.B12.A13.A14.C15.B16.D17.A18.C19.D20.B