• T.C İnk. Tar.Ata. 1 – Test 4Soru 1
Çıkarlarına uygun olması nedeniyle İtalya’nın Trablusgarp’ı işgal etmesine göz yuman devletler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) İran – Almanya – İngiltere
B) İngiltere – Fransa – Rusya
C) Fransa – Kanada – İsveç
D) Rusya – Almanya – İspanya

Soru 2
Balkan Savaşları sonrasında, aşağıdaki sorunlardan hangisi ortaya çıkmıştır?

A) Kıbrıs Sorunu
B) Arnavutluk Sorunu
C) Balkan Türkleri Sorunu
D) Bosna – Hersek Sorunu 7

Soru 3
“20.yüzyılın başlarında kalkındırma görünümü altında Osmanlı Devleti üzerinde etkisini giderek artıran devlet ……………….. olmuştur.”Verilen cümlenin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere aşağıdaki devletlerden hangisi yazılmalıdır?

A) Almanya
B) İngiltere
C) Fransa
D) Rusya

Soru 4
İzmir yöresinin işgali sırasında Yunanlıların bölgede yaptığı katliamların gerçekliğini onaylayan ve işgalin bir ilhaka dönüştüğünü dünya kamuoyuna duyuran yabancı kaynaklı ilk resmî belge, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Wilson Bildirisi
B) Petrograd Protokolü
C) Sevr Antlaşma Metni
D) Amiral Bristol Raporu

Soru 5
Amerikan manda yönetimini isteyenler tarafından kurulan millî varlığa düşman cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teali İslam Cemiyeti
B) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
C) İngiliz Muhipler Cemiyeti
D) Wilson Prensipleri Cemiyeti

Soru 6
Osmanlı Devleti’nin paylaşılması tasarıları sırasında Yunanistan’a da pay verilmesi, aşağıdakilerin hangisinde kararlaştırılmıştır?

A) Paris Konferansı’nda
B) Petrograd Protokolü’nde
C) Lozan Barış Görüşmeleri’nde
D) Sen Jan dö Moren Antlaşması’nda

Soru 7
I. Dünya Savaşı’ndan Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalayarak ayrılan İttifak Devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Almanya
B) Bulgaristan
C) Osmanlı Devleti
D) Avusturya – Macaristan İmparatorluğu

Soru 8
Mustafa Kemal’in 5 Temmuz 1917 tarihinde komutanlığına atandığı VII. Ordu, aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Düzenli Ordu
B) Hareket Ordusu
C) Hilâfet Ordusu
D) Yıldırım Orduları Grubu

Soru 9
Mustafa Kemal binbaşı rütbesine, aşağıda verilen hangi savaş sırasında terfi etmiştir?

A) I. Balkan Savaşı
B) II. Balkan Savaşı
C) Trablusgarp Savaşı
D) Sakarya Meydan Savaşı

Soru 10
Atatürk’ün “Hakikati konuşmaktan çekinmeyiniz.” sözü, onun hangi kişilik özelliğini yansıtır?

A) İyi kalpliliğini
B) Gerçekçi oluşunu
C) Vatan ve millet sevgisini
D) Birleştirme ve bütünleştirme yönünü

Soru 11
I. Dünya Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun yer yer işgal edilmesi ve Osmanlı Devleti’nin bu durum karşısında sessiz kalması, aşağıdakilerden hangisinin kurulmasında doğrudan etkili olmuştur?

A) Mavri Mira’nın
B) Kuvayımilliye’nin
C) Kuvayıinzibatiye’nin
D) İstiklal Mahkemelerinin

Soru 12
Sivas’ta millî bir kongrenin toplanması kararı, aşağıdakilerin hangisinde alınmıştır?

A) Erzurum Kongresi’nde
B) Amasya Görüşmeleri’nde
C) Amasya Genelgesi’nde
D) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi, “Erzurum Kongresi’nin Millî Mücadele’deki yeri ve önemi nedir?” sorusuna verilebilecek cevaplardan biri değildir?

A) Meclis Hükûmeti Sistemi kabul edilmiştir.
B) Ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirileceği görüşü ortaya çıkmıştır.
C) Meclisin açılarak millî iradenin her yerde egemen kılınması amaçlanmıştır.
D) Bölgesel güçlerin birleşerek hareket etmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Soru 14
İstanbul’da toplanan Meclisi Mebusanın aldığı Misakımillî kararlarından vazgeçmesi için İtilaf Devletleri’nin yaptıkları baskılara dayanamayarak 3 Mart 1920 tarihinde istifa etmek zorunda kalan İstanbul Hükûmeti, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Salih Paşa Hükûmeti
B) Tevfik Paşa Hükûmeti
C) Ali Rıza Paşa Hükûmeti
D) Damat Ferit Paşa Hükûmeti

Soru 15
Düzenli ordunun ilk sınavını verdiği savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

A) II. Balkan
B) I. İnönü
C) II. İnönü
D) Sakarya

Soru 16
Fransa, Millî Mücadele Dönemi’nde imzalanan aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle TBMM’nin varlığını kabul etmiştir?

A) Kars Antlaşması
B) Moskova Antlaşması
C) Ankara Antlaşması
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması

Soru 17
Mustafa Kemal Paşa’ya “Gazilik” unvanını veren kurum, aşağıdakilerden hangisidir?

A) TBMM
B) Millî Savunma Bakanlığı
C) Jandarma Genel Komutanlığı
D) Türkiye Muharip Gaziler Derneği 8

Soru 18
Lozan Barış Antlaşması’na göre On İki Ada, aşağıdaki devletlerden hangisine bırakılmıştır?

A) Yunanistan
B) İngiltere
C) Fransa
D) İtalya

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Zaferi’nin bir sonucudur?

A) Millî cemiyetlerin birleştirilmesi
B) Kars Antlaşması’nın imzalanması
C) Büyük Millet Meclisinin açılması
D) Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması

Soru 20
II. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarını, aşağıdaki hangi tarihe kadar sürdürmüştür?

A) 23 Nisan 1920
B) 11 Ağustos 1923
C) 29 Ekim 1923
D) 1 Ekim 1927

1.B 2.C 3.A 4.D 5.D 6.A 7.C 8.D 9.C 10.B 11.B 12.C 13.A 14.C 15.B 16.C 17.A 18.D 19.B 20.D