• Sosyoloji 2 – Test 4Soru 1
Kültür ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) Kültür doğuştan kalıtım yoluyla kazanılır.
B) Maddi ve manevi kültür ögeleri birbirinden tamamen bağımsızdır.
C) Kültürleri, ileri kültür, geri kalmış kültür olarak ayırabiliriz.
D) İnsanların birbirleriyle girdikleri sosyal, ekonomik siyasal ilişkiler sonucu kültür ortaya çıkar.

Soru 2
• Belli bir toplumda kültürün maddi ve manevi ögelerinin dıştan içe ya da içten dışa doğru yayılmasıdır.
• Bir kültürün başka bir kültürden bir takım unsurlar almasıdır.Yukarıda tanımı verilen kavramlar hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Kültürlenme – Kültürleşme
B) Kültürel değişme – Kültürleme
C) Kültürel yayılma – Kültürleşme
D) Kültürel yayılma – Kültürel yozlaşma

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurum değildir?

A) Kültür
B) Aile
C) Eğitim
D) Din

Soru 4
Aile, birincil grup ilişkilerinin yaşandığı temel kurumlardan birisidir. Birincil grup ilişkilerinin temel özelliği çıkar duygusundan uzak samimi duyguların yaşandığı ilişkiler olmasıdır.Aşağıdakilerden hangisi birincil grup ilişkisine örnek verilebilir?

A) Toplumsal çözülmelere sebep olan ilişkiler
B) “Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” ilkesine dayalı ilişkiler
C) Hukuk kurallarına bağlı olan ilişkiler
D) ‘’Biz’’ diye bir şey yok, sadece ‘’ben varım’’ ilkesine dayanan ilişkiler

Soru 5
Aşağıdaki aile sınıflandırmalarının hangisi, tek eşliliğin olduğu, evlenme ve boşanmanın hukuk kurallarıyla yapıldığı, eşitlik ilkesine dayanan aile türüdür?

A) Anaerkil aile
B) Çekirdek aile
C) Ataerkil aile
D) Büyük aile

Soru 6
Günümüz ailesinde kadının statüsünde olumlu anlamda değişimler meydana gelmiştir. Bu olumlu değişimlerin nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?

A) Tek eşliliğin uygulanması.
B) Kadınların eğitim imkanlarından faydalanması.
C) Anayasamızda kadın erkek arasında ayrım yapılması.
D) Medeni kanunla beraber kadın haklarının, hukuksal bir temele dayandırılması.

Soru 7
Evreni yaratan ve yöneten bir tanrının varlığını kabul eden görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teizm
B) Ateizm
C) Panteizm
D) Fetişizm

Soru 8
I. Bir takım kurallar koyarak toplumsal düzeni sağlamaya çalışır.
II. İnsanların psikolojik olarak rahatlamalarına yardımcı olur.
III. Bireyin korku ve günlük kaygılarından uzaklaşmasına yardımcı olur.
Verilenlerden hangisi veya hangileri dinin toplumsal işlevlerindendir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III

Soru 9
• Üretim faaliyetleri
• Tüketim faaliyetleri
• Bölüşüm faaliyetleriTüm bu faaliyetler aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A) Yatırım
B) Tasarruf
C) Üretim araçları
D) Ekonominin temel unsurları

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi işbölümünün yararlarından değildir?

A) Kişiye, istekli ve yetenekli olduğu alanda çalışma imkanı sağlar.
B) Kişi mekanikleşerek kendine yabancılaşmaya başlar.
C) Kısa sürede daha fazla iş yapılmasını sağlar.
D) Toplum üyeleri arasında işbirliğini geliştirir.

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisini söyleyen bir kişi, iktidarın kaynağının halkın iradesine dayandırıldığı bir devlet şeklini ortaya koymaktadır?

A) Ben devletim
B) Güç benim
C) Ben halkın temsilcisiyim
D) Ben tanrının yeryüzündeki temsilcisiyim

Soru 12
Demokratik toplumlarda baskı grupları, siyasi mekanizmayı etkileme gücüne sahip gerekli örgütlerdir?Aşağıdakilerden hangisi baskı gruplarına örnek oluşturmaz?

A) Sendikalar
B) Dernekler
C) Toplumsal kurumlar
D) Meslek örgütleri

Soru 13
Birden fazla kişinin, bir grubun ya da zümrenin egemenliğine dayanan yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oligarşi
B) Monarşi
C) Teokrasi
D) Demokrasi

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşünce sisteminin özelliklerindendir?

A) İlke ve devrimleri birbirinden tamamen farklı niteliktedir.
B) Tamamlanmış donmuş bir içeriğe sahiptir.
C) Sadece kendi toplumunun varlığını düşünür.
D) Diğer ideolojilerden ayrı kendine özgü bir düşünce sistemidir.

Soru 15
Toplumsal ilerleme daha iyiye ve mükemmele doğru olan bir değişmeyi ifade eder.Aşağıdaki değişmelerden hangisi ilerleme sayılmaz?

A) Milli gelirin artması
B) Nüfusun hızlı artması
C) Eğitim düzeyinin yükselmesi
D) İletişim teknolojisinin gelişmesi

Soru 16
I. Fizik çevre
II. Bilim ve teknoloji
III. Ekonomi
Yukarıda verilenlerden hangileri toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerdendir?

A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve III
D) I ve III

Soru 17
Tek bir karar mekanizmasının (bir liderin, grubun veya bir devlet organının) hazırladığı plan ve programların uygulanması ile gerçekleşen toplumsal değişme tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Demokratik planlı değişme
B) Baskı yolu ile değiştirme
C) Serbest sosyal değişme
D) Kendiliğinden sosyal değişme

Soru 18
‘’Toplumu meydana getiren farklı maddi ve manevi unsurların, uyumlu ve dinamik bir bütün oluşturacak şekilde birbirini tamamlamasıdır.’’Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumsal bütünleşme
B) Toplumsal değişme
C) Toplumsal büyüme
D) Toplumsal çözülme

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal çözülmeyi hızlandıran etkenlerdendir?

A) Gelir dağılımının adaletli gerçekleşmesi
B) Manevi değerler etrafında bütünleşme
C) Kültürel gecikme oranındaki artış
D) İş bölümünün gelişmesi

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat sonrası yapılan ıslahat hareketlerindendir?

A) İlköğretimin herkes için zorunlu hale gelmesi
B) Yeniçeri Ocağının kaldırılması
C) Posta örgütünün kurulması
D) Kanuni Esasinin ilanı

1.D 2.C 3.A 4.B 5.B 6.C 7.A 8.A 9.D 10.B 11.C 12.C 13.A 14.D 15.B 16.C 17.B 18.A 19.C 20.D