• Sosyoloji 1 – Test 4Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin araştırma konularından değildir?

A) Toplumsal grupların yapısını incelemek
B) Toplumu ve toplumsal ilişkileri anlamaya çalışmak
C) Toplumsal yapının istenilen biçimde yapılandırılmasını sağlamak
D) Toplumsal değişimlerin yönelimleri hakkında öngörülerde bulunmak

Soru 2
Toplumsal olay, toplumsal ilişkiler sonucunda tek tek ortaya çıkan yeri ve zamanı belirli değişmelerdir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal olaya örnek olarak verilebilir?

A) Evlilik
B) 1.Körfez Savaşı
C) Kentleşme sorunları
D) Köyden kente göç

Soru 3
I Stadyumda futbol karşılaşmasını izleyenler
II Askerlik çağına gelmiş olan gençler
III Okuma yazma bilmeyenler
IV Bir sınıfın öğrencileri
Yukarıda verilenlerden hangileri toplumsal kategoriye örnek olur?

A) I ve II
B) II ve IV
C) II ve III
D) II, III ve IV

Soru 4
Toplumlar farklı ölçütler kullanılarak sınıflandırılmıştır. Ekonomi ölçütü kullanılarak yapılan sınıflandırmada aşağıdaki toplum tiplerinden hangisi bulunmaz?

A) Feodal
B) Kapitalist
C) Sosyalist
D) Teolojik

Soru 5
Bir toplumun kültürel yapısı üzerinde yaşanılan doğa dikkate alınmadan anlaşılamaz. Buna göre sosyoloji bir toplumun kültürel yapısını incelerken aşağıdaki bilimlerden hangisinin verilerinden yararlanmak zorundadır?

A) Coğrafya
B) Ekonomi
C) Psikoloji
D) Hukuk

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin aşamalarından biri değildir?

A) Korelasyon
B) Deneyleme
C) Hipotez
D) Kuram

Soru 7
Araştırmacı, üzerinde çalışmaya karar verdiği konu hakkında daha önce edindiği bilgi birikimini yok saymalıdır. Eski bilgilerimizi bir tarafa koyarak yeni bir araştırmaya girersek, araştırdığımız konuda tarafsız ve önyargısız davranma olasılığımız artacaktır.
Yukarıda açıklanan, bilimsel çalışmalarda uyulması gereken ön kabullerden hangisidir?

A) Somutluk ilkesi
B) Nedensellik ilkesi
C) Bilmediğini varsaymak ilkesi
D) Konunun sınırlandırılması ilkesi

Soru 8
Grup içi dayanışmayı tespit edip, çatışmaları ve uyumsuzlukları azaltmayı amaçlayan, bireyler arası ilişkilerin derecesini, kimin lider özellikleri taşıdığını hangi bireylerin birbirleriyle daha çok iletişiminin olduğunu öğrenmek için uygulanan araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Görüşme
B) Sosyometri
C) Monografi
D) Olay incelemesi

Soru 9
İçinde toplumsal ilişkilerin, olayların oluştuğu, toplumsal grupların, kurumların yer aldığı, nüfus ile yerleşim tarzının biçimlendiği toplumsal varlıktır.Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

A) Toplumsal grup
B) Toplumsal olgu
C) Toplumsal değer
D) Toplumsal yapı

Soru 10
Bir okul futbol takımının diğer okulun futbol takımının antrenörü ile ilişkisi hangi tür toplumsal ilişkiye örnek olur?

A) Birey – Birey
B) Grup – Grup
C) Grup – Birey
D) Grup – Toplum

Soru 11
Bireyin toplum içindeki yerini belirleyen hak ve ödevlerle biçimlenen konumuna toplumsal statü denir.Toplumsal statülerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Statü bireyin çevresindeki kişilerin ona uygun gördükleri yeri ve mevkiyi ifade eder.
B) Bireyler bazen sahip oldukları statüden vazgeçebilir ya da kaybedebilirler.
C) Statünün en evrensel ölçütü servet sahipliğidir.
D) Her bireyin sadece bir statüsü olabilir.

Soru 12
• Bireyin yerine getirdiği rollerin birbirini desteklemesi.
• Bir rolün, diğer bir rolün yerine getirilmesini zorlaştırması.
• Toplum içinde nasıl davranılması gerektiğini gösteren ve yaptırım gücü taşıyan kurallar sistemi.Verilenlerin karşılığı olan kavramlar hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Anahtar statü – Rol çatışması – Kazanılmış statü
B) Rol pekiştirmesi – Rol çatışması – Toplumsal norm
C) Rol pekiştirmesi – Anahtar statü – Toplumsal norm
D) Toplumsal prestij – Rol çatışması – Toplumsal norm

Soru 13
Yazısız olan toplumsal normların yaptırımları hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Ayıplama – Kınama
B) Para cezası – Hapis cezası
C) Ayıplama – Para cezası
D) Görevden alma – Hapis cezası

Soru 14
Savaş, devrim, iç çatışma ve ekonomik bunalım dönemlerinde toplumsal sapmaların arttığı görülür. Aynı zamanda, enflasyon, işsizlik, gelir dağılımındaki adaletsizlikler gibi ekonomik sorunlar toplumsal sapma davranışlarını arttırır.Buna göre toplumsal sapma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Toplumsal sapma her toplumda aynı derecede görülür.
B) Hızlı değişimlerin yaşandığı dönemlerde sapma davranışlarında artışlar görülür.
C) Farklı kültürlerden gelmiş olma ve grup farklılıkları sapma davranışlarında etkilidir.
D) Toplumsallaşma sürecinde meydana gelen olumsuzluklar sapma davranışlarını artırır.

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi sosyal grupların özelliklerinden değildir?

A) Her grubun ortak değerleri, normları ve amaçlarının olması
B) Grup içinde her bireyin bir rolünün bulunması
C) En az üç kişi arasında gerçekleşmesi
D) Göreli bir sürekliliğe sahip olmaları

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi birincil grupların özelliklerindendir?

A) Yapı olarak büyük gruplardır.
B) Yazılı kuralların hakim olduğu gruplardır.
C) Grup üyelerinde “ben” bilinci hakimdir.
D) Yüz yüze samimi ilişkilerin olduğu gruplardır.

Soru 17
SORU İPTAL

A)
B)
C)
D)

Soru 18
Toplumsal tabakalaşma ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Gelişmiş ülkelere ait tabakalaşma piramidinde orta tabakayı oluşturan bireylerin sayısı fazladır.
B) Az gelişmiş toplumlarda halkın ekonomik refahı düşük olduğu için, alt tabaka daha geniştir.
C) Tabakalaşma toplumlarda bir farklılaşmayı ya da eşitsizliği ifade eder.
D) Farklı tabakalarda yer alan bireylerin yaşam biçimleri de birbirine benzer.

Soru 19
Açık sınıf tabakalaşmasında, bireylerin tabakalar arasında yer değiştirebilmesinde belirleyici olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bireylerin yetenek ve başarıları
B) Dinsel değerler ve gelenekler
C) Doğuştan verilmiş olan statüler
D) Belli bir aileye mensubiyet

Soru 20
Bir fabrikanın patronu olan Kaya’nın iflas ederek başka bir fabrikada gece bekçisi olarak çalışmaya başlaması aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Yukarıya doğru dikey hareketlilik
B) Aşağıya doğru dikey hareketlilik
C) Toplumsal yapıda yatay hareketlilik
D) Coğrafi alanda yatay hareketlilik

1.C 2.B 3.C 4.D 5.A 6.A 7.C 8.B 9.D 10.C 11.D 12.B 13.A 14.B 15.C 16.D 17.B 18.D 19.A 20.B