• Siyer 2 – Test 9Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in muhacirensar kardeşleştirmesinde hedeflediklerinden biri değildir?

A) Ortaklaşa iş yapma ve üretme anlayışını kazandırmak
B) Yurtlarından ayrılmış olanların mahzunluğunu gidermek
C) Muhacirlerin mali sıkıntılarını bir ölçüde de olsa azaltmak
D) Mekke’nin fethi için gerekli hazırlıkların yapılmasını sağlamak

Soru 2
Medine’de 622 yılında yapılan nüfus sayımında Müslümanların tespit edilen sayısı kaçtır?

A) 1.500
B) 2.500
C) 5.000
D) 10.000

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi’nin amaçlarından biri değildir?

A) Medine şehrinin savunmasını güçlendirmek
B) Medine’yi ticaret merkezine dönüştürmek
C) Şehirde idari ve siyasi bir birliktelik oluşturmak
D) Saldırılara karşı Müslümanların güvenliğini sağlamak

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerin Medine’den çıkarılma nedenlerinden biri değildir?

A) Hz. Peygamber ile yapılan antlaşmayı bozmaları
B) Müslümanlara karşı Kureyş’i tahrik etmeleri
C) Kendi dinlerini yaşamada ısrar etmeleri
D) Hz. Peygamber’e suikast tertiplemeleri

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi namaza çağrının nasıl olacağı ile ilgili Hz. Peygamber’in sahabe ile yaptığı görüşmede sunulan önerilerden biridir?

A) Sokaklarda davul çalma
B) Çevreye haberciler gönderme
C) Yüksek bir yerde ateş yakma
D) Kur’an’dan belli bir bölüm okuma

Soru 6
Hz. Peygamber’e aşağıdaki namazların hangisini kıldırırken kıblenin Kâbe olarak değiştirildiği vahyi nazil olmuştur?

A) Öğle
B) Sabah
C) İkindi
D) Yatsı

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in Mekkeli müşriklerle silahlı mücadele kararı almasında etkili olmuştur?

A) Muhacirlerin Mekke’ye olan özlemleri
B) Müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmek istemeleri
C) Muhacirlerin Mekke’deki mallarına el konulup yağmalanması
D) Müslümanların Mekke’deki ticari pazardan pay almak istemeleri

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

A) Müslümanların zaferi ile sonuçlanmıştır.
B) Mekke’nin Fethi’nin önündeki engeller kalkmıştır.
C) İslamiyet’in daha hızlı yayılmasının yolu açılmıştır.
D) Müslümanların kendilerine güvenleri artmıştır.

Soru 9
Gassanlı bir başkan olan Busra valisinin, İslam’a davet mektubunu getiren elçiyi öldürmesinin neden olduğu savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tebük
B) Uhud
C) Taif
D) Mûte

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Mekke’nin Fethi’nin sonuçlarından biri değildir?

A) Mekkelilerin mallarına ganimet olarak el konulmuştur.
B) Mekke ve Kâbe Müslümanların hâkimiyetine girmiştir.
C) Ebu Süfyan ve birçok Mekkeli, Müslüman olmuştur.
D) Mekkeli müşrikler tehdit olmaktan çıkmıştır.

Soru 11
I. Uhut Savaşı
II. Huneyn Savaşı
III. Taif kuşatması
IV. Mekke’nin Fethi
Bu olayların kronolojik sıralaması hangisidir?

A) I.-IV.-II.-III.
B) I.-II.-III.-IV.
C) II.-I.-III.-IV.
D) IV.-III.-II.-I.

Soru 12
Gazvetü’l-Üsre (Zorluk Gazası) de denilen gazve aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mute Savaşı
B) Tebük Seferi
C) Taif kuşatması
D) Bedir Savaşı

Soru 13
Hz. Peygamber, hastalığı iyice artıp mescide çıkamaz hale geldiğinde namazı kıldırmak için kimi görevlendirmiştir?

A) Hz. Osman
B) Hz. Ömer
C) Hz. Ali
D) Hz. Ebubekir

Soru 14
Hz. Peygamber’i diğer insanlardan ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vahiy alması
B) Temiz giyinmesi
C) Güzel konuşması
D) Merhametli olması

Soru 15
“Yanlarındaki Tevrat ve İncil’de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi Peygamber’e uyanlar (var ya) işte o Peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder…’’ (A’râf suresi, 157. ayet)
Bu ayette Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Tevrat ve İncil’de özelliklerinden bahsedildiğine
B) Peygamberlerin sonuncusu olduğuna
C) İyiliği emredip kötülükten men ettiğine
D) Okuma yazma bilmediğine

Soru 16
“Hatırla ki kâfirler seni tutup bağlamak veya öldürmek yahut seni (yurdundan) çıkarmak için tuzak kurarlarken Allah da (onlara) tuzak kuruyordu. Çünkü Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır.’’ (Enfâl suresi, 30. ayet)
Bu ayette Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?

A) Hicretine izin verildiğine
B) Müşriklerin onu öldürmek istediğine
C) Allah’ın kendisini müşriklerden koruduğuna
D) Mekkelilerin onu şehirden çıkarmak istediklerine

Soru 17
“…Allah’ın kitabına göre yakın akrabalar birbirine (varis olmaya) daha uygundur…” (Enfâl suresi, 75. ayet)
Bu ayet aşağıdaki uygulamalardan hangisine son vermiştir?

A) Ensar ve muhacirin birbirine mirasçı olmalarına
B) Ensar ve muhacirin birlikte ticaret yapmalarına
C) Babasını öldüren kişiye miras verilmemesine
D) Ensar ve muhacirin aynı evi paylaşmalarına

Soru 18
“Âlimler gökteki yıldızlar gibidir. Yıldızlar nasıl karanlıkta yol gösterirse, âlimlerde yeryüzünde rehberdirler.’’ Bu hadis, Hz. Peygamber’in aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi göstermektedir?

A) Fedakârlığa
B) Cesarete
C) İlme
D) Cömertliğe

Soru 19
“Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuz ve ateş içerisinde kalırlar.” Bu hadis Hz. Peygamber’in aşağıdaki öğretim metotlarından hangisine örnek oluşturur?

A) Soru sorarak öğretme
B) Örnek vererek öğretme
C) Tartışarak ikna etme
D) Yaparak-yaşayarak öğretme

Soru 20
Hz. Osman’ın elçi olarak gittiği Mekke’de müşrikler tarafından alıkonulduğu veya öldürüldüğü haberi yayılmıştı. Bunun üzerine çıkabilecek savaş ihtimaline karşı Müslümanlar Hz. Peygamber’e Mekkelilerle savaşacaklarına dair söz vermişlerdi. Burada anlatılan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hudeybiye Antlaşması
B) Gazvetü’l-Üsre
C) Akabe Biatı
D) Rıdvan Biatı

1.D2.A3.B4.C5.C6.A7.C8.B9.D10.A11.A12.B13.D14.A15.B16.C17.A18.C19.B20.D