• Siyer 1 – Test 9Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye dönemi Arap toplumunda görülen inanç biçimlerinden biri değildir?

A) Mecusilik
B) Yahudilik
C) Hinduizm
D) Hristiyanlık

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de “güvenli şehir ve şehirlerin anası’’ olarak anılmaktadır?

A) Medine
B) Taif
C) Kudüs
D) Mekke

Soru 3
Ebu Talib’in Hz. Peygamber’e her türlü desteği vermesine rağmen İslam’ı kabul etmemesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) Atalarının dinine saygısızlık yapmak istememesi
B) Kendisini Hz. Muhammed (sav.)’den üstün görmesi
C) Yeğeni Hz. Muhammed(sav.)’e olan güvensizliği
D) Mekke’nin ileri gelenlerinden biri olması

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Mekke Şehir Meclisi’nin toplantı yeridir?

A) Kâbe
B) Darunnedve
C) Darulerkam
D) Beyt’ül-hikme

Soru 5
Arap toplumundaki sosyal sınıflardan biri olan “Mevâli”ler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Köleler ile hürler arasındaki bir sınıftı.
B) Kendisini azat eden kabilenin bir üyesi sayılırdı.
C) Evlenme ve mirasta hürler ile eşit haklara sahipti.
D) Öldürüldüğünde diyeti hürün diyetinin yarısı olarak alınırdı.

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Kâbe’nin isimlerinden biri değildir?

A) Beytü’l-Ma’mur
B) Beytü’l-Atik
C) Beytü’l-Haram
D) Beytü’l-Makdis

Soru 7
Aşağıda Hanifler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Hristiyanlık dini üzerine yaşıyorlardı.
B) Putlar adına kesilen kurbanların etlerinden yerlerdi.
C) Cahiliye inanç ve adetlerine karşı sempati duyuyorlardı.
D) Hz. İbrahim’in tebliğ ettiği tevhit inancını benimsiyorlardı.

Soru 8
“Şüphesiz, insanlar için ilk kurulan ibadet evi, elbette Mekke’de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe’dir.’’ (Âl-i İmran suresi, 96. ayet)
Bu ayette Kâbe ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) İlk Mabet olduğuna
B) Mekke’de bulunduğuna
C) Kimin tarafından inşa edildiğine
D) Rahmet ve hidayet kaynağı olduğuna

Soru 9
Hz. Peygamber’in, hakkında sure indirilen amcası kimdir?

A) Ebu Talip
B) Ebu Leheb
C) Haris
D) Zübeyr

Soru 10
Hz. Peygamber’in sütannesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Halime
B) Hz. Şeyma
C) Hz. Safiye
D) Hz. Asiye

Soru 11
Hz. Peygamber maddi durumu iyileştiğinde amcası Ebu Talib’in yükünü hafifletmek amacı ile Hz. Ali’yi yanına almış ve bakımını üstlenmiştir.
Hz. Peygamber’in bu şekilde davranması onun hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

A) Adaleti
B) Ümmiliği
C) Vefakârlığı
D) Güvenilirliği

Soru 12
Hz. Muhammed (sav.)’in çocuklarından hangisi kendisinden sonra vefat etmiştir?

A) Abdullah
B) Fatıma
C) Zeynep
D) Kasım

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin, davasını bırakması karşılığında Hz. Peygamber’e yaptıkları tekliflerden biri değildir?

A) Kâbe’yi bütün putlardan temizlemek
B) Kendisine Mekke’nin liderliğini vermek
C) İstediği kadınla evlenmesini sağlamak
D) Kendisine maddi imkânlar sunmak

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Habeşistan’ın hicret yeri olarak seçilmesinin nedenleri arasında gösterilmektedir?

A) Halkının refah içinde bir hayat sürüyor olması
B) Habeşistan ile Mekke ikliminin benzer olması
C) Düşman saldırılarına karşı korunaklı olması
D) Hükümdarının adaletli olması

Soru 15
• Darü’l-Erkam’da Müslüman olmuştur.
• Hz. Peygamber, Müslüman olması için dua etmiştir.
• İslam’ı kabul etmesiyle Müslümanlar açıktan ibadet etmeye başlamıştır.
bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Ömer
B) Hz.Hamza
C) Hz. Osman
D) Hz. Ebubekir

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları boykotun asıl amaçlarından biridir?

A) Haşimoğullarının itibarını düşürmek
B) İslam’ın Mekke’de yayılmasını engellemek
C) Müslümanların ekonomik gücünü zayıflatmak
D) Müslümanları Medine’ye göç etmeye zorlamak

Soru 17
Hz. Peygamber İslam’ı tebliğ etmek için Taif’e kiminle gitmiştir?

A) Hz. Ömer
B) Hz. Ebubekir
C) Hz. Mus’ab b. Umeyr
D) Hz. Zeyd b. Harise

Soru 18
“Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.’’ ayetinde bahsedilen olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Veda haccı
B) Hicret
C) İsra
D) Mekke’nin fethi

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi Miraç gecesinde müjdelenenlerden biri değildir?

A) Beş vakit namazın farz kılınması
B) Kıblenin Mescid-i Haram olarak belirlenmesi
C) Bakara suresinin son iki ayetinin vahyedilmesi
D) Şirk koşmamak şartı ile Müslümanların cennete gireceği

Soru 20
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Medine’ye hicret 630 yılında gerçekleşmiştir.
B) Kûba Mescidi İslam’ın ilk mescidi olarak kabul edilir.
C) Medine’ye hicret II. Akabe Biatı’ndan sonra gerçekleşmiştir.
D) Hz. Peygamber ilk cuma namazını Ranuna vadisinde kılmıştır.

1.C2.D3.A4.B5.C6.D7.D8.C9.B10.A11.C12.B13.A14.D15.A16.B17.D18.C19.B20.A