• Siyer 1 – Test 4Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 1. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in hayatını öğrenmenin gerekçelerinden biri olamaz?

A) Davranışlarının örnek alınmasını sağlar.
B) Peygamberi daha iyi tanımamızı sağlar.
C) Kur’an-ı Kerim’in anlaşılmasına yardımcı olur.
D) Müslümanlara bilimsel buluşlar konusunda rehberlik eder.

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisinde siyerin konusu tam olarak verilmiştir?

A) Hz. Muhammed’in peygamberlik dönemini kapsar.
B) Hz. Muhammed’in doğumundan vefatına kadar geçen süredir.
C) Hz. Muhammed’in çocukluk ve gençlik dönemidir.
D) Hz. Muhammed’in hicretini ve savaşlarını içine alır.

Soru 3
İslam öncesi Arap yarımadasında, şehirlerdeki kabile meclisine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mele
B) Bedevi
C) Hadari
D) Mevali

Soru 4
İslam öncesi Mekke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Okuma yazma bilenlerin sayısı oldukça fazlaydı.
B) Mekkelilerin takvimi “Güneş Takvimi” idi.
C) Hicaz bölgesinin dini ve ticari merkeziydi.
D) Haniflik insanlar arasında en yaygın inanç biçimiydi.

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Kâbe’nin isimlerinden biri değildir?

A) Beytü’l – Hikme
B) Beytü’l – Haram
C) Beytü’l – Mamur
D) Beytü’l – Atik

Soru 6
Aşağıdaki olayların hangisi 622 yılında gerçekleşmiştir?

A) Habeşistan’a hicret
B) Müslümanlara boykot uygulanması
C) Hz. Hatice’nin vefat etmesi
D) İlk cuma namazının kılınması

Soru 7
Hz. Muhammed’in doğum tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 10 Rebiulahir 570
B) 12 Rebiülevvel 571
C) 10 Zilhicce 570
D) 12 Zilkade 571

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Hilfu’lFudul tarafından alınan kararlardan biri değildir?

A) Haksızlığa uğrayanların hakkı aranacaktır.
B) Haksızlık yapanlara hoşgörü gösterilmeyecektir.
C) Haksızlığa uğrayanların zararları oluşturulacak ortak bütçeden ödenecektir.
D) Haksızlığa uğrayanın hakkı alınıncaya kadar onunla birlikte hareket edilecektir.

Soru 9
Hz. Muhammed aşağıdaki çocuklarının hangisinin ismiyle künyelenmiştir?

A) Fatma
B) Kasım
C) Abdullah
D) İbrahim

Soru 10
Hz. Muhammed’in peygamberlik öncesi hayatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yetim ve fakirleri gözetirdi.
B) İnsan haklarına saygılıydı.
C) Ticari hayatı başarı ve güven vericiydi.
D) Yaşadığı toplumun ahlakını benimsemişti.

Soru 11
Hz. Muhammed ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Amcası Ebu Lehep ile ticari yolculuk yapmıştır.
B) Kabe hakemliğiyle toplumsal barışa katkı sağlamıştır.
C) Hz. Hatice’nin vefatına kadar başka biri ile evlenmemiştir.
D) Kendisine vahiy gelmeden önce de Tevhit inancına sahiptir.

Soru 12
Aşağıdaki ayeti kerimelerden hangisi diğerlerinden sonra indirilmiştir?

A) “En yakın akrabanı uyar” (Şuara Suresi, 214. ayet)
B) “Sana emrolunanı açıkça söyle ve müşriklere aldırma” (Hicr Suresi, 94. ayet)
C) “Ey bürünüp sarılan! Kalk ve insanları uyar…” (Müddesir Suresi, 1.-2. ayetler)
D) “Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir…” (İsra Suresi, 1. ayet)

Soru 13
İslam’ın ilk dönemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Haşimoğulları davetin ilk yıllarında Hz. Muhammed’e destek vermeyeceklerini bildirmişlerdir.
B) Hz. Muhammed Dârü’l – Erkam’dan Hz. Ömer’in Müslüman olduğu yıl ayrılmıştır.
C) Hz. Hatice’nin kızları anneleriyle aynı zamanda İslam’ı kabul etmişlerdir.
D) Müşrikler İslam’ın yayılması üzerine Utbe b. Rebia’yı Hz. Muhammed’e antlaşmak üzere göndermişlerdir.

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin İslam’ı reddetmelerinin nedenlerinden biri değildir?

A) Ahiret inancını kabul etmek istememeleri
B) Eski inançları ve atalarına olan bağlılıkları
C) Mekke’yi terk etmek istememeleri
D) İslam’ın getirdiği eşitlik anlayışının sosyal dengeleri değiştirmesinden rahatsız olmaları

Soru 15
Habeşistan’a yapılan hicretlere aşağıdaki sahabelerden hangisi katılmamıştır?

A) Osman b. Affan
B) Zübeyr b. Avvam
C) Ali b. Ebi Talib
D) Cafer b. Ebi Talib

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları boykotu sona erdirme sebeplerinden biri değildir?

A) Müslümanların dinlerine daha fazla sarılmaları
B) Müslümanların kendi kabilelerinden gördükleri yardıma engel olamamaları
C) Müşriklerin hedefledikleri başarıya ulaşmaları
D) Bazı müşriklerin boykotu bitirmek istemeleri

Soru 17
Hz. Muhammed Taif yolculuğu dönüşünde aşağıdakilerden hangisinin himayesinde Mekke’ye girmiştir?

A) Mutim b. Adiy
B) Zeyd b. Harise
C) Ömer b. Hattab
D) Hamza b. Abdulmuttalip

Soru 18
İsra ve Miraç olayının gerçekleştiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?

A) 27 Muharrem 622
B) 27 Şaban 619
C) 27 Ramazan 620
D) 27 Recep 621

Soru 19
620 yılında Akabe mevkiinde Hz. Muhammed’le görüşüp İslam’ı kabul eden altı kişilik Medineli grup hangi kabiledendir?

A) Evs
B) Hazreç
C) Ben-i Nadir
D) Ben-i Kaynuka

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi II. Akabe Biatı’nda Müslümanların söz verdiği konulardan biri değildir?

A) İyiliği emredip kötülüğe engel olmak
B) Bollukta ve darlıkta mali yardım yapmak
C) Ailelerini korudukları gibi Hz. Muhammed’i korumak
D) Ticari ilişkilerinde faizle muameleden sakınmak

1.D 2.B 3.A 4.C 5.A 6.D 7.B 8.C 9.B 10.D 11.A 12.D 13.A 14.C 15.C 16.C 17.A 18.D 19.B 20.D