• Karş. Din. Tar. 2 Test 9Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Yahudilikte tanrı inancı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Tevhit anlayışından daha çok teslis anlayışına yakındır.
B) Evreni yaratan tanrı onun işleyişine müdahale etmez.
C) Tanrının heykeli yapılamaz, ismi gereksiz zikredilemez.
D) Tanrı bütün insanları eşit bir şekilde sevmektedir.

Soru 2
“Elohim” ve “Yahve” hangi dinde tanrıya verilen isimlerdir?

A) Yahudilik
B) Hristiyanlık
C) Zerdüştlük
D) Konfüçyanizm

Soru 3
“Brahma, Vişnu ve Şiva” terimleri aşağıdaki dinlerin hangisi ile ilişkilidir?

A) Yahudilik
B) Hinduizm
C) Şintoizm
D) Taoizm

Soru 4
Avesta yazılarında, iyi olan şeylerin – - – -, kötü olan şeylerin ise şeytani kuvvet olan – - – - tarafından yaratıldığı belirtilmektedir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Adonay- Buda
B) Brahman- Veda
C) Tao- Tirthankara
D) Ahura Mazdah- Ehrimen

Soru 5
İslam’a göre peygamberler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İlahi özelliklere sahiptirler.
B) Din kurucusu kabul edilmezler.
C) Büyük günah işlemekten uzaktırlar.
D) Melek aracılığıyla Allah’tan vahiy alırlar.

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Musa’ ya verilen mucizelerden biridir?

A) Beşikte iken konuşması
B) Asasıyla Kızıldeniz’i yarması
C) Körü ve alacalıyı iyileştirmesi
D) Kendisine gökten sofra indirilmesi

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlık inancına göre Hz. İsa’nın özelliklerinden biri değildir?

A) Kendisine tanrılık verilmiştir.
B) Babasız olarak doğmuştur.
C) Allah’ın peygamberidir.
D) İncil’i vahyetmiştir.

Soru 8
Ahiret inancı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İlahi dinlerin ortak inançlarındandır.
B) İnsanlar ahireti duyu organlarıyla kavrayabilirler.
C) İnsanları dünyada güzel davranışlara yönlendirmeyi amaçlar.
D) Bireyin sorumluluk duygusunun gelişimine katkıda bulunur.

Soru 9
Hristiyanlıkta “ibadet” kelimesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yoga
B) Nirvana
C) Menasik
D) Sakrament

Soru 10
Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen kitap aşağıdakilerden hangisidir?

A) İncil
B) Tevrat
C) Avesta
D) Kuran-ı Kerim

Soru 11
Namazla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kul ile Allah arasındaki bir bağdır.
B) İnananların birlik ve beraberliğine katkıda bulunur.
C) Müslümanın düzen ve disiplin sahibi olmasını sağlar.
D) Sadece Hz. Muhammed (sav.) ümmetine farz kılınmıştır.

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm ve Budizm dinlerinin ortak özelliklerinden biri değildir?

A) İbadet günleri cumartesidir.
B) İbadetin özünü dua oluşturur.
C) Cemaatle ibadet zorunluluğu yoktur.
D) İbadetler tanrı heykelleri karşısında yapılır.

Soru 13
• Rahipler yalnızca bitkisel besinlerle beslenirler.
• Din adamları soğan ve sarımsak yiyemezler.
• Rahipler günde sadece bir öğün yemek yiyebilirler.
• Dilencilik, manevi bir arınma şekli olarak görülür.
bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zerdüştlük
B) Hristiyanlık
C) Caynizm
D) Yahudilik

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi dinlerdeki hac ibadetinin ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Kişi ömründe birden fazla yapabilir.
B) Kutsal kabul edilen mekânlarda yapılır.
C) İbadet amacıyla yapılır.
D) Yılda bir kez yapılabilir.

Soru 15
Aşağıdaki inanç sistemlerinin hangisinde canlılar kurban edilmez?

A) Budizm
B) Yahudilik
C) İslamiyet
D) Eski Türk inançları

Soru 16
Camide, imamın namaz kıldırırken durduğu yere ne isim verilir?

A) Minber
B) Mihrap
C) Musalla
D) Namazgâh

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi dinlerin ortak ahlaki ilkelerinden biri değildir?

A) Hırsızlık yapmamak
B) Yalancı şahitlik etmemek
C) Başkalarına zarar vermemek
D) Dünya nimetlerinden faydalanmamak

Soru 18
“Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.” Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste yasaklanan davranışlar ile en az ilişkilidir?

A) Dedikodu yapmak
B) Cimrilik yapmak
C) Cana kıymak
D) Aldatmak

Soru 19
Misyonerlik faaliyetlerini dünya genelinde sistemli bir şekilde ve kurumsal düzeyde yürüten din aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hristiyanlık
B) Hinduizm
C) Yahudilik
D) Budizm

Soru 20
• 19. yüzyılda ortaya çıkan, Yahudilik ve Hristiyanlık karışımı Mesihçi bir harekettir.
• Kurucusu Charles Taze Russell’ dır.
• Devlet, ülke, bayrak, milli marş ve savaş gibi kavramlara karşıdırlar.
bilgi verilen dini grup aşağıdakilerden hangisidir?

A) Baptistler
B) Adventistler
C) Yahova Şahitleri
D) Mesih İnanlıları

1.C2.A3.B4.D5.A6.B7.C8.B9.D10.B11.D12.A13.C14.D15.A16.B17.D18.B19.A20.C