• Karş.Din. Tar. 2 – Test 4Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 1. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdaki dinlerin hangisi monoteist (tek tanrıcı) bir dindir?

A) Sihizm
B) Hinduizm
C) Budizm
D) Şintoizm

Soru 2
Hristiyan inancına göre Hz. İsa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hz. Meryem’den doğmuştur.
B) O, bir kul ve peygamberdir.
C) O, incil yazarlarına vahyetmiştir.
D) Allah kendisine tanrısallık vermiştir.

Soru 3
• M.Ö. 551 – 478 yılları arasında Çin’de yaşamıştır.
• Toplumsal barışı tesis etmenin eğitimden geçtiğine inanmıştır.
• Amacı erdemli insanlardan oluşan bir toplum oluşturmaktır. Hakkında bilgi verilen din kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Buda
B) Guru Nanak
C) Zerdüşt
D) Konfüçyus

Soru 4
Aşağıdaki dinlerin hangisinde mükafat ve ceza anlayışı ilahi dinlere daha yakındır?

A) Hinduizm
B) Şintoizm
C) Zerdüştlük
D) Konfüçyüscülük

Soru 5
Müslümanlar arasında mehdi anlayışı hangi dönemde ortaya çıkmıştır?

A) Dört Halife
B) Emeviler
C) Abbasiler
D) Memlükler

Soru 6
Aşağıdaki kitap – din eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Tevrat – Yahudilik
B) Avesta – Zerdüştlük
C) İncil – Hristiyanlık
D) Veda – Sihizm

Soru 7
Aşağıdaki dinlerin hangisinde tanrı heykellerinin önünde ibadet yapılmaz?

A) Yahudilik
B) Hinduizm
C) Budizm
D) Caynizm

Soru 8
Eski Türklerde dini ayin ve törenleri yönetenlere ne isim verilirdi?

A) Dinka
B) Guru
C) Kam
D) Sangha

Soru 9
Dinlerin oruç ibadeti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Protestan mezhebine bağlı olanlar oruç tutmazlar.
B) Müslümanın, vakti gelince orucunu açmasına “imsak” denir.
C) Hristiyanlık’ta oruç bir öğün yemek yeme şeklindedir.
D) Yahudiler günahlarına kefaret ve kötü günlerinin hatırlanması amacıyla oruç tutarlar.

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerin hac mekanıdır?

A) Efes
B) Roma
C) Kudüs
D) Antakya

Soru 11
Müslümanların Safa ile Merve tepeleri arasında yedi defa gidip gelerek yerine getirdikleri hac görevine ne denir?

A) Sa’y
B) Tavaf
C) İhram
D) Vakfe

Soru 12
Dinlerin kurban ibadeti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hristiyan inancına göre İsa’nın kendisi ilk ve son kurbandır.
B) Mabetlerinin yıkılmasından sonra Yahudiler kurban ibadetini askıya almışlardır.
C) Eski Türklerde, ölmüş ataları tazim ve onlar için kurban sunma adeti önemliydi.
D) Budizm ve Caynizm’de canlı varlıkların kurban edilmesi yaygındır.

Soru 13
Aşağıdaki bayramlardan hangisi Hristiyanlara aittir?

A) Fısıh
B) Sukkot
C) Matcuri
D) Paskalya

Soru 14
Budistlere ait olan mabed aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pagoda
B) Sinagog
C) Gurdvara
D) Katedral

Soru 15
“Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adaletle şahitlik edenler olun…” (İslamiyet) “Komşuna karşı yalan yere şahitlik etmeyeceksin.” (Yahudilik) “Yalan yere tanıklık etmeyeceksin” (Hristiyanlık) “Her zaman doğru konuşmak ve doğru hareket etmek insanı ızdıraptan kurtarır.” (Budizm) Bu bilgiler birlikte değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Dinler birbirlerinin tamamlayıcısıdır.
B) Dinler birbirinden etkilenmiştir.
C) Ahlak kuralları evrenseldir.
D) Bütün dinler aynı kaynaktan beslenir.

Soru 16
Aşağıdaki dinlerden hangisinde misyonerlik faaliyetleri dünya genelinde sistemli ve kurumsal bir şeklinde yürütülmektedir?

A) Konfüçyanizm
B) Hristiyanlık
C) Yahudilik
D) Hinduizm

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan gruplar arasında yer almaz?

A) Baptisler
B) Adventisler
C) Mesih İnanlıları
D) Yahova Şahitleri

Soru 18
İslam’ın insanlara ulaştırılmasına ne denir?

A) Tebliğ
B) Vahiy
C) Tefsir
D) Sünnet

Soru 19
Türkiye’de yaşayan en kalabalık Hristiyan grup aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rumlar
B) Ermeniler
C) Süryaniler
D) Arap Ortodokslar

Soru 20
Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı aşağıdaki aylardan hangisinde kutlanır?

A) Recep – Safer
B) Şevval – Zilhicce
C) Şaban – Muharrem
D) Ramazan – Zilkade

1.A 2.B 3.D 4.C 5.B 6.D 7.A 8.C 9.B 10.C 11.A 12.D 13.D 14.A 15.C 16.B 17.D 18.A 19.B 20.B