• Karş. Din. Tar. 1 Test 9Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
“el-Asaru’l-Bakiye” ve “Kitabü’tTahkik Mali’l-Hint” adlı eserler hangi âlime aittir?

A) Evliya Çelebi
B) Gazali
C) Maturidi
D) Biruni

Soru 2
Karşılaştırmalı dinler tarihi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Var olan bütün dinleri konu edinir.
B) İlahi dinlerin doğruluğunu ispatlamaya çalışır.
C) Kendine has “tarihi – karşılaştırmalı metod’’a sahiptir.
D) Mezhepleri hak veya batıl ayırımı yapmaksızın inceler.

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi dinler tarihi için kullanılan isimlerden biridir?

A) Tarihi din-i İslam
B) Tarihul mezahip
C) Tarih-i edyan
D) Tarihul duvel

Soru 4
İslam âlimleri dini tanımlarken aşağıdaki ifadelerden hangisine yer vermezler?

A) İnsanları hayırlı işlere sevk etmeyi hedeflediğine
B) Kaynağının peygamberler olduğuna
C) Akıl sahiplerini muhatap aldığına
D) Vahye dayalı olduğuna

Soru 5
Kudüs’ü fethedip orayı başkent yapan peygamber hangisidir?

A) Hz. Davut
B) Hz. Musa
C) Hz. İbrahim
D) Hz. Süleyman

Soru 6
• Hz. Musa’dan sekiz asır sonra Tevrat’ı yeniden yazmıştır.
• Yahudi tarihinde mabedi ikinci kez inşa eden kişi olarak kabul edilir.
• Yahudiler kendisini peygamber kabul etmemelerine rağmen ona peygamberden öte bir saygı gösterirler.
Hallında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lokman
B) Ezra
C) Zulkarneyn
D) Hâman

Soru 7
Yahudilikte önemli bir yeri olan kurban ibadetinin günümüzde askıya alınmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kurban ibadetinin yerine getirildiği kutsal mabedin yıkılmış olması
B) Kurbanın Mesih’in dünyaya gelmesi ile farz olacağına inanmaları
C) Hz. İsa’nın tüm insanlar için kendini kurban ettiğini düşünmeleri
D) Müslümanlar ile aynı ibadeti yapmak istememeleri

Soru 8
Protestan mezhebinin kurucusu kimdir?

A) Arius
B) Pavlus
C) Nestoryus
D) Martin Luther

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlığa ait bir kavram değildir?

A) Vaftiz
B) Günah İtirafı
C) Kutsal Toprak
D) Son Yağlama

Soru 10
“… ‘Ey İsrail oğulları! Şüphesiz ben, Allah’ın size, benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim’ demişti…” (Saff suresi, 6. Ayet)
Bu ayette İsrailoğullarına hitap eden peygamber hangisidir?

A) Hz. İsa
B) Hz. Musa
C) Hz. Davut
D) Hz. Muhammed

Soru 11
Mekkeli müşrikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dünyayı Allah’ın yarattığına inanırlardı.
B) Her kabilenin kendine ait putları bulunurdu.
C) Erkek çocuklarını kız çocuklarından üstün tutarlardı.
D) Dinlerine ait kutsal kabul ettikleri yazılı metinleri vardı.

Soru 12
İslam’a göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Allah’a eş koşmak en büyük günahtır.
B) Araplar diğer insanlardan daha üstündür.
C) Din adamları Allah ile kul arasında aracıdır.
D) Kur’an-ı Kerim’in mesajları gönderildiği bölge ile sınırlıdır.

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan biri değildir?

A) Hz. Ali
B) Hz. Zeyd
C) Hz. Abbas
D) Hz. Ebu Bekir

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Hint dinlerinden biridir?

A) Budizm
B) Şintoizm
C) Zerdüştlük
D) Konfüçyanizm

Soru 15
Kast sistemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kast sistemi, Hinduizm’de dini bir inançtır.
B) Kast seçimi kişinin iradesine bırakılmıştır.
C) Kastlar, tanrı Brahman’ın uzuvlarından yaratılmışlardır.
D) Kast sisteminin en alt basamağını işçiler ve hizmetçiler oluşturur.

Soru 16
“Ahura Mazdah” aşağıdaki dinlerin hangisinde tanrı kabul edilmektedir?

A) Sihizm
B) Taoizm
C) Budizm
D) Zerdüştlük

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi milli karakterli dinlerden biri değildir?

A) Hinduizm
B) İslamiyet
C) Şintoizm
D) Yahudilik

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi kabile dinlerinin özelliklerinden biridir?

A) Evrenseldirler.
B) Bir kurucusu vardır.
C) Büyüye aşırı bir ilgi gösterilir.
D) Yüce tanrı inancına yer verilmez.

Soru 19
Kabile dinlerinde, dini ayin ve törenlerle meşgul olan ve ruhlar âlemiyle iletişim kurduğuna inanılan kişilere ne isim verilir?

A) Tao
B) Guru
C) Rahip
D) Şaman

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet ile Hristiyanlığın ortak düşüncelerinden biridir?

A) İncil tahrif edilmiştir.
B) Kur’an-ı Kerim son ilahi kitaptır.
C) Tevrat Hz. Musa’ya indirilmiştir.
D) Hz. İsa, ilahi özelliklere sahiptir.

1.D2.B3.C4.B5.A6.B7.A8.D9.C10.A11.D12.A13.C14.A15.B16.D17.B18.C19.D20.C