• Karş.Din. Tar. 1 – Test 4Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 1. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Dinler tarihinin konusu aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir?

A) İslam dini
B) İlahi dinler
C) Geçmişte yaşamış dinler
D) Geçmişte ve günümüzde var olan tüm dinler

Soru 2
Dinler tarihi, ferdin dini tecrübesini ve bu tecrübenin tezahürlerini ortaya koymak için aşağıdaki bilim dallarından hangisinden faydalanır?

A) Din Felsefesi
B) Din Psikolojisi
C) Din Sosyolojisi
D) Din Fenomolojisi

Soru 3
Dinler tarihi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İslam dininin savunmasını yapar.
B) Kur’an-ı Kerim’in bazı ayetlerini kendisine konu oluşturur.
C) Bu alanda ilk çalışmalar İslam dünyasında başlamıştır.
D) Ülkemizde ders olarak Osmanlı’nın son dönemlerinde okutulmaya başlanmıştır.

Soru 4
“Din, akıl sahibi şuurlu insanları kendi irade ve arzularıyla hayırlı olan şeylere sevkeden ilahi bir kanundur.” İslam alimlerinin bu tanımına göre din ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İlahi kaynaklıdır.
B) İnsanları kötü işlere sevketmez.
C) Din seçiminde kişilere baskı yapılamaz.
D) Bireyin iç dünyasında yaşaması gereken duygudur.

Soru 5
Din ve mitoloji ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dinin kaynağı Tanrı, mitolojinin ki ise insandır.
B) Dinin hukuki bağlayıcılığı vardır. Mitolojinin yoktur.
C) Dinin Tanrısı somut, mitolojinin ki ise soyuttur.
D) Mitoloji inanç ve tapınma noktasına geldiğinde dine zarar verir.

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi dinin bireysel faydalarındandır?

A) Yaşama sevincine katkı sağlaması.
B) Sadakanın yaygınlaşması.
C) Gıybet ve iftiranın azalması.
D) Birlik ve beraberliği güçlendirmesi.

Soru 7
Yahudi inancına göre “İlk Yahudi” aşağıdakilerden hangisidir?

A) İshak
B) Yakup
C) İbrahim
D) İsmail

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğin temel özelliklerinden biri değildir?

A) Mabet
B) Misyonerlik
C) Kutsal Toprak
D) Seçilmişlik

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Reformist Yahudiler’in görüşlerindendir?

A) Yaşanılan her yer kutsaldır.
B) Yahudiler her ülkede kendi kültürünü yaşamalıdır.
C) Sinagoglarda kadın ve erkek beraber oturmamalıdır.
D) Kadınlar haham olarak görev alamazlar.

Soru 10
Türkiye Yahudilerinin yasal temsilcisi kimdir?

A) Papa
B) Patrik
C) Haham
D) Hahambaşı

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan mezheplerinden biri değildir?

A) Katolik
B) Ortodoks
C) Reformist
D) Protestan

Soru 12
Katolik Kilisesi’nin 1962 – 1965 yılları arasında, kendi anlayışını çağın şartlarına uydurmak, kendilerine olan karşıtlığı azaltmak, dini yaşamayı kolaylaştırmak amacıyla yaptığı konsül aşağıdakilerden hangisidir?

A) I. Vatikan
B) II. Vatikan
C) III. İstanbul
D) IV. İstanbul

Soru 13
Hristiyanların, ekmek ve şarapla yaptıkları ayin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vaftiz
B) Evharistiya
C) Son Yağlama
D) Günah İtirafı

Soru 14
• Ülkemizde yaşayan en kalabalık Hristiyan gruptur.
• İstanbul’daki Patrikliğe bağlıdırlar. Hakkında bilgi verilen ülkemizde yaşayan Hristiyan grup aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rumlar
B) Süryaniler
C) Ermeniler
D) Arap Ortodokslar

Soru 15
İslam dinine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Peygamberler insanüstü varlıklardır.
B) Allah’ın birliği dinin temelidir.
C) Allah ile kul arasında herhangi bir aracı kabul edilmez.
D) Suçun bireyselliği esastır.

Soru 16
İslam mabetlerinde kişi veya varlıkların resim ve heykellerine rastlanmaz. Bunun asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İslam’da akla ve bilime verilen önem.
B) Resim ve heykel sanatının İslam coğrafyasında gelişmemiş olması.
C) İslam’ın tövbe ve bağışlanmayı kul ile Allah arasında bir ilişki olarak görmesi.
D) İslam’ın, putperestlik ve şirke götürecek her türlü yolu engellemesi.

Soru 17
• Kurucusu Siddharta Gautama’dır.
• Hinduizmin, Brahman şekilciliği ve kast taassubuna karşı bir harekettir.
• Izdırabın kaynağı olan arzu ve ihtiraslardan kurtulmak “Sekiz dilimli yol’u” izlemekle mümkündür. Hakkında bilgi verilen din hangisidir?

A) Budizm
B) Sihizm
C) Caynizm
D) Taoizm

Soru 18
Aşağıdaki dinlerin hangisinde “kurucu”nun isminden bahsedilmez?

A) Zerdüştlük
B) Şintoizm
C) Sihizm
D) Caynizm

Soru 19
• Getirdiği din tek tanrı inancına dayanır.
• Ahura Mazdah’a ibadet, Feriştehlere hürmet, şeytanlara lanet O’nun öğretilerindendir.
• Gathalar diye adlandırılan kutsal metinler kendisine atfedilir. Hakkında bilgi verilen din kurucusu kimdir?

A) Guru Nanak
B) Lao – Tzu
C) Zerdüşt
D) Konfüçyüs

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi yaşayan kabile dinlerinin genel özelliklerindendir?

A) Din kurucuları vardır.
B) Kutsal kitaplara sahiptir.
C) Evrensel özelliğe sahip dinlerdir.
D) Yüce tanrı inancına sahiptirler.

1.D 2.B 3.A 4.D 5.C 6.A 7.C 8.B 9.A 10.D 11.C 12.B 13.B 14.C 15.A 16.D 17.A 18.B 19.C 20.D