• Girişimcilik 2 – Test 4Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir iş fikri bulabilmek için yapılması gerekenlerden biri değildir?

A) Başarılı iş fikirlerinden yararlanmak gerekir.
B) Kesinlikle yeni bir buluşa gerek vardır.
C) Pazar boşlukları mutlaka kontrol edilmelidir.
D) Açık fikirli olmalıdır.

Soru 2
Kurumları orta ve uzun vadede başarıya ulaştırmayı hedefleyen stratejik planlara ne ad verilir?

A) Bütçe
B) Hedef
C) Politika
D) Proje

Soru 3
Bir yatırımı teknik, mali yönleri ve sektörel boyutları ile ortaya koyan, fikir olarak ortaya çıkan yatırımın gerçekleştirilmesinin kabul veya reddedilmesine yönelik analizleri de içeren çalışmalara ne ad verilir?

A) Yatırım
B) Ekonomi
C) Fizibilite
D) Pazar

Soru 4
İş fikri oluşturulurken taşıma maliyetleri, pazara yakınlık, iş gücü niteliği gibi etkenler göz önüne alındığında, aşağıdaki ekonomik incelemelerden hangisine dikkat edilmelidir?

A) Ürün araştırması
B) Ham madde analizi
C) Kuruluş yeri seçimi
D) Talep tahmini

Soru 5
Türkiye Kızılay Derneğine ait maden suyu işletmesi özel işletmelere göre aşağıda yapılan sınıflamalardan hangisinin kapsamına girmektedir?

A) Kooperatifler
B) Ortaklıklar
C) Tek kişi işletmeleri
D) Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri

Soru 6
Bir kooperatif en az kaç ortak tarafından kurulur?

A) 1
B) 5
C) 7
D) 10

Soru 7
Anayasa ve yürürlükteki kanunların hükümleriyle kurulup işleyen ve sermayesi özel şahıslar tarafından konulan işletmelere ne ad verilir?

A) Kamu işletmeleri
B) Özel işletmeler
C) Yabancı sermayeli işletmeler
D) Tüzel işletmeler 78

Soru 8
İki veya daha fazla kişinin ortak bir ekonomik amacı gerçekleştirmek amacıyla emek ve mallarını bir sözleşme ile birleştirmek suretiyle oluşturdukları kuruluşa verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sermaye
B) Kooperatif
C) İşgücü
D) Şirket

Soru 9
İşletmelerin işleyişi bakımından “Bankalar”, aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer almaktadır?

A) Sanayi işletmeleri
B) Tarım işletmeleri
C) Finans işletmeleri
D) Kiralama işletmeleri

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, girişimcilerin aşması gereken engellerden biri değildir?

A) Ekonomik istikrarsızlıklar
B) Sermaye fazlalığı
C) Bilgi eksikliği
D) İşin çok çabuk büyümesi

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin yasal sorumluluklarından biri değildir?

A) Mal ve hizmet kalitesini artırma
B) Ticari defterlerini tasdik ettirme
C) Vergilerini doğru ve zamanında ödeme
D) Ticari defter kayıt ve düzenine uyma

Soru 12
Hukuki şekilleri bakımından “Ticaret şirketleri” aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer almaktadır?

A) Özel işletmeler
B) Kamu işletmeleri
C) Karma işletmeler
D) Yabancı sermayeli işletmeler

Soru 13
Özelleştirmelerin amaçları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Servetin geniş kitlelere yayılmasını sağlamak
B) İstihdam sorununun çözümüne katkıda bulunmak
C) Devletin ekonomik yükünü artırmak
D) Sermaye piyasasını geliştirmek

Soru 14
Sermayelerin tamamı veya büyük bir kısmı kamu tüzel kişilerine ait olan işletmelere ne denir?

A) Kooperatifler
B) Yabancı sermayeli işletmeler
C) Şahıs şirketleri
D) Kamu işletmeleri

Soru 15
İş kuran bir girişimci, iş kurma sürecinde hangi hedefler için neleri, nasıl ve ne zaman yapacağını belirlemek için, aşağıdakilerden hangisine öncelikle ihtiyaç duyar?

A) İş planına
B) Üretim gereçlerine
C) Ham maddeye
D) Donatım mallarına

Soru 16
Türk Ticaret Kanunu’na göre bir anonim şirketin kurulması için en az kaç kurucunun bulunması gereklidir?

A) 1
B) 2
C) 5
D) 7

Soru 17
“Limited şirketler”, özel işletmelere göre aşağıda yapılan sınıflamalardan hangisinin kapsamına girmektedir?

A) Kooperatifler
B) Ortaklıklar
C) Tek kişi işletmeleri
D) Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin temel fonksiyonlarından değildir?

A) Üretim
B) Satın alma
C) ARGE
D) Pazarlama

Soru 19
Bir fizibilite çalışmasında, fizibilite raporunun hazırlanması aşamasından sonra hangi aşamaya geçilmelidir?

A) Finansal inceleme
B) Hukuki inceleme
C) Raporun değerlendirilmesi
D) Yatırıma karar verilmesi

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin temel amaçlarından biri değildir?

A) Kâr sağlamak
B) Topluma hizmet etmek
C) İşletmelerin yaşamını sürdürmek
D) İthalatın artmasını sağlamak

1.B 2.D 3.C 4.C 5.D 6.C 7.B 8.D 9.C 10.B 11.A 12.A 13.C 14.D 15.A 16.A 17.B 18.C 19.C 20.D