• Girişimcilik 1 – Test 9Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Müteşebbis ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kâr amacı güder.
B) Örgütsel birimler oluşturur.
C) Mal ve hizmet üretimi yapar.
D) Doğabilecek risklerden uzak durur.

Soru 2
Yokluk hissiyle belirip karşılanma isteği uyandıran, karşılanmadığında sıkıntı veren, karşılandığında tatmin hissi veren ekonomik ve biyolojik olayın karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhtiyaç
B) Tüketim
C) Üretim
D) Emek

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin özel amaçlarındandır?

A) Kâr sağlamak
B) Topluma hizmet etmek
C) İşletmenin yaşamını devam ettirmek
D) Mal ve hizmetlerin kalitesini sürekli arttırmak

Soru 4
İhtiyaçlar hiyerarşisine göre insanın fizyolojik ihtiyaçlarından sonra ortaya çıkan ihtiyacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güvenlik ihtiyacı
B) Başarma ihtiyacı
C) Saygı ihtiyacı
D) Sevgi ve ait olma ihtiyacı

Soru 5
Bir işletmenin kuruluş sürecinde, projenin niteliğine göre kuruluş ve konum yeri durumu, fabrika binası, üretim teçhizatı, güvenlik araştırması, doğal afet ve çevre kirliliği gibi konularda yapılan araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekonomik araştırma
B) Teknik araştırma
C) Yasal araştırma
D) Mali araştırma

Soru 6
Yapılan ekonomik, teknik ve mali araştırmalar kapsamlı bir şekilde gözden geçirildikten sonra, işletmenin yasal biçimi, teknik nitelikleri, kapasitesi, ürün ve miktarları ile ilgili kesin planların yapılması işletme kurma sürecinin hangi aşamasını gösterir?

A) Yatırım kararı verme
B) Yatırım projesi
C) Deneme üretimi
D) Ön proje

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi müteşebbisliğin en önemli özelliklerinden birisidir?

A) İş bitiricilik
B) Kararlılık
C) Uyumluluk
D) İnisiyatif kullanma

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi talebin özelliklerinden biri değildir?

A) Piyasanın olması
B) Satın alma gücü
C) Satın alma isteğinin var olması
D) Geniş bir zaman dönemini kapsaması

Soru 9
Üretim sırasında doğrudan kullanılmayan mallara “- – - -” denir.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) yardımcı araçlar
B) işletme gereçleri
C) yatırım donatım malları
D) üretim gereçleri ve parçaları

Soru 10
Üretici ya da satıcıların belli bir zaman aralığında ve bir fiyat karşılığı piyasaya sürdükleri mal ve hizmet miktarına ne ad verilir?

A) Arz
B) Talep
C) Emek
D) Fayda

Soru 11
Üretim yönetimi dönüşüm sürecinde aşağıdakilerden hangisi çıktı olarak kabul edilir?

A) Emek
B) Sermaye
C) Girişimci
D) Hizmetler

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi müteşebbislerin teminat altına alınmış haklarından biri değildir?

A) İstediği kârı elde etme hakkı
B) Sözleşme yapma hakkı
C) Meslek seçme hakkı
D) Mülkiyet hakkı

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi planlamada uyulacak kural olarak görülmez?

A) Uygun bir süreyi kapsamalıdır.
B) Kesin uygulanabilir olmalıdır.
C) Basit ve anlaşılır olmalıdır.
D) Dengeli olmalıdır.

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi etkili denetimin ilkelerine aykırı bir açıklamadır?

A) Denetleme esnek olmalıdır.
B) Denetleme gizli olmalıdır.
C) Denetleme şekli işletmeye uygun olmalıdır.
D) Denetlenme standartları önceden belirlenmelidir.

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin şirket olma şartlarına uygun değildir?

A) Ortak bir amaç olmalıdır.
B) Ortaklar arası bir anlaşma olmalıdır.
C) Şirket kuranların sayısı en az bir olmalıdır.
D) Ortak üretim elemanlarına sahip olmalıdır.

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi İktisadi Devlet Teşekkülü değildir?

A) Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ
B) Türkiye Kömür İşletmeleri
C) Devlet Malzeme Ofisi
D) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

Soru 17
Limitet şirketler en az kaç ortak tarafından kurulabilir?

A) 2
B) 4
C) 6
D) 10

Soru 18
Bir işletmenin diğer işletmeye ait hisse senetlerini satın alarak o işletmenin hukuki varlığına son vermesiyle sağladığı tam birleşmeye ne ad verilir?

A) Füzyon
B) Konsernler
C) Kornerler
D) Merger

Soru 19
Seçici talebi yaratmaya yönelik bir reklam, aşağıda verilen reklam çeşitlerinden hangisi açısından değerlendirilmelidir?

A) Reklam içeriği açısından
B) Hedef kitle açısından
C) Amaçlar açısından
D) Yapanlar açısından

Soru 20
Satış sürecinin aşamalarıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Satışın gerçekleştirilmesi
B) İlginin isteğe dönüşmesi
C) İsteğin arza dönüşmesi
D) Dikkat çekme

1.D2.A3.D4.A5.B6.B7.D8.D9.B10.A11.D12.A13.B14.B15.C16.D17.A18.D19.C20.C