• Fıkıh 1 – Test 9Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Fıkıh ilminde bir hükmün Kur’an’a ve sünnete uygun olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adli
B) Şer’i
C) Ahlaki
D) İstinbat

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin konuları arasından çıkarılmıştır?

A) Muamelat
B) İbadât
C) Ukubat
D) İtikat

Soru 3
“Eşyada aslolan ibahadır.”
(Yasaklanmayan her şey mubahtır.)
ilkesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Helallerde genişlik
B) Hükümlerde tedricilik
C) Adaletin gerçekleşmesi
D) Kamu yararının gözetilmesi

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi mezhepler öncesi dönemlerden biri değildir?

A) Taklit dönemi
B) Tabiin dönemi
C) Sahabe dönemi
D) Peygamber dönemi

Soru 5
Ebu Hanife’nin hüküm vermede kullandığı en belirgin yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstishab deliline sıkça başvurmak
B) Akla ve reye büyük önem vermek
C) Medine halkının uygulamasını delil saymak
D) Ehl-i beyt kanalıyla nakledilen hadisleri muteber kabul etmek

Soru 6
• Miladi 699-765 yılları arasında Medine’de yaşamıştır.
• Ebu Hanife ve Süfyan-ı Sevri kendisinden ders almıştır.
• Şia’nın büyük çoğunluğu onun görüşlerini benimsemiştir.
Hakkında bilgi verilen mezhep imamı kimdir?

A) Muhammed b. İdris eş-Şafii
B) Ahmet b. Hanbel
C) Cafer-i Sadık
D) Malik b. Enes

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi fıkhî mezheplerin doğuşunu hazırlayan sebeplerden biri değildir?

A) Siyasi görüş ayrılıkları
B) Yeni problemlerin ortaya çıkması
C) Dini metinlerin yoruma açık olması
D) Ayetlerin vahiy kâtiplerine yazdırılması

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi “mükellefiyetin temel şartları”ndan biri değildir?

A) Ergenlik çağına girmek
B) Akli olgunluğa erişmek
C) Müslüman olmak
D) Mukim olmak

Soru 9
Sünnetin hükmü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Her mükellefin yapması zorunludur.
B) Terk eden kişi günah işlemiş olur ve kınanır.
C) Yapan sevap kazanır, terk eden günah işlemiş olmaz.
D) Yapılmasında ya da yapılmamasında sevap ve günah yoktur.

Soru 10
Aşağıdaki davranışlardan hangisi müstehabtır?

A) Sadaka vermek
B) Kumar oynamak
C) Ramazan orucu tutmak
D) Namazları kerahet vaktine bırakmak

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi icma ile alınan karara örnek oluşturmaz?

A) Kur’an’ın Mushaf haline getirilmesi
B) Namaz kılarken kıbleye dönülmesi
C) Cuma namazında iç ezan okunması
D) Bir şehirde birden fazla camide cuma namazı kılınması

Soru 12
Faize yol açabileceğinden, borçlunun alacaklıya hediye vermesi uygun değildir.
Fıkhın bu ilkesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

A) İstıshab
B) İstihsan
C) Sedd-i Zerai
D) Mesalih-i Mürsele

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi fıkhî hükümlerden “ruhsat”a bir örnektir?

A) Namazın tek başına kılınabilmesi
B) Şartları tutan herkesin zekât vermesi
C) Hastanın, orucunu kazaya bırakabilmesi
D) Akil- baliğ her Müslümana namazın farz kılınması

Soru 14
İçtihat farklılıkları aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştır?

A) Fıkhi mezheplerin doğuşuna
B) Hadis eserlerinin telif edilmesine
C) Kur’an’ın kitap haline getirilmesine
D) Hafızlık müessesesinin gelişmesine

Soru 15
“Müçtehit, içtihat ederek bir hüküm verdiğinde, verdiği hüküm doğru ise iki, hatalı ise bir sevap alır.”
Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılacak bir sonuç değildir?

A) Hz. Peygamber içtihada teşvik etmiştir.
B) İslam bireysel düşünceye önem vermiştir.
C) Müçtehidin yanlış hüküm verme ihtimali vardır.
D) Müçtehidin verdiği hüküm yanlış olsa bile uygulanmalıdır.

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi müçtehit sahabelerden biridir?

A) Said bin el-Müseyyeb
B) Abdullah b. Mesut
C) İbrahim en-Nehai
D) Ata b. Ebi Rebah

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi içtihada gerek duyulmasının nedenlerinden biri olamaz?

A) Sosyal değişimin kaçınılmaz oluşu
B) Kur’an’da her konunun yer almaması
C) Kur’an-ı Kerim’in yirmi üç yılda indirilmiş olması
D) Şartlar değiştikçe hükümlerin de değişebilir olması

Soru 18
Bir ibadeti bozan, bir antlaşmayı tamamen ya da kısmi olarak geçersiz kılan fiillere ne denir?

A) Müfsit
B) Mübah
C) Mekruh
D) Müstehab

Soru 19
“Neden söylediğimizi ve delillerimizi bilmeden, bizim görüşümüzle fetva vermek hiçbir kimse için helal değildir.”
Ebu Hanife bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

A) İçtihat kapısı açık tutulmalıdır.
B) Fetva yetkisi belirli kişilerdedir.
C) Herkes hükmünü kendi vermelidir.
D) Taklit ve taassuptan kaçınılmalıdır.

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi müçtehitte aranan şartlardan biridir?

A) Hafız olmak
B) Erkek olmak
C) Sahabe olmak
D) Kuran ve sünneti bilmek

1. B 2. D 3. A 4. A 5. B 6. C 7. D 8. D 9. C 10. A 11. B 12. C 13. C 14. A 15. D 16. B 17. C 18. A 19. D 20. D