• Fıkıh 1 – Test 4Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 1. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin amaçlarından biri değildir?

A) İnsanlar arası ilişkilerin olumlu yönde ilerlemesini sağlamak.
B) İnsanların kendi yararına ve zararına olan şeyleri bilmek.
C) İnsanın Allah’a karşı görevlerini bilinçli bir şekilde yerine getirmesini sağlamak.
D) İnsanların itikadi meseleleri delilleriyle öğrenmelerini sağlamak.

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin konusudur?

A) Meleklerin özellikleri
B) Hadislerin sıhhat derecesi
C) Dini hükümlerin kaynakları
D) İslam düşüncesinde ortaya çıkan itikadi mezhepler

Soru 3
Miras ve vasiyet ile ilgili konular fıkıh ilminin hangi başlığı altında ele alınır?

A) Feraiz
B) Ukubat
C) Muamelat
D) Münakehat

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi fıkıh usulü alanında yazılmış bir eser değildir?

A) Er-Risale
B) El-Fıkhu’l-Ekber
C) El-Mustasfa
D) El-Muvafakat

Soru 5
Dinî hükümlerin, bir anda ve topluca değil de zaman içerisinde ihtiyaçlara göre konulması fıkıh usulünün hangi temel amacı ile ilgilidir?

A) Haramda sınırlılık
B) Helallerde genişlilik
C) Hükümlerde tedricilik
D) Kamu yararının gözetilmesi

Soru 6
• 622-632 yıllarını kapsayan dönemdir.
• Müslümanlar bu dönemde devlet kurmuşlardır.
• Muamelat, aile, miras ve ceza gibi konularda ilke ve kurallar konulmuştur. Bu bilgiler fıkhın hangi dönemine aittir?

A) Mekke dönemi
B) Tabiin dönemi
C) Sahabe dönemi
D) Medine dönemi

Soru 7
Fıkıh ilmi ile ilgili eserler hangi dönemde yazılmaya başlanmıştır?

A) Tabiin dönemi
B) Sahabe dönemi
C) Hz. Peygamber dönemi
D) Mezheplerin ortaya çıktığı dönem

Soru 8
İmam Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Züfer hangi fıkhî mezhebin önde gelen alimleridir?

A) Malikilik
B) Hanefilik
C) Şafilik
D) Hanbelilik

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ortaya çıkan fıkhî bir mezhep değildir?

A) Caferilik
B) Eşarilik
C) Malikilik
D) Hanbelilik

Soru 10
• Zührî ve Nafî gibi tabiin alimlerinden ders almıştır.
• Muvatta isimli eseri hadis alanında önemli bir kaynaktır.
• Medine halkının uygulamalarını fıkhî delil olarak kabul eder. Bu bilgiler aşağıdaki fıkıh alimlerinden hangisine aittir?

A) Cafer b. Sadık
B) Ahmet b. Hanbel
C) Malik b. Enes
D) Muhammed b. İdris es-Şafii

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisinin vücub ehliyeti eksiktir?

A) Anne karnındaki ceninin
B) Yedi yaşına gelmemiş çocukların
C) Yedi yaşından buluğ çağına kadar olan dönemdeki çocukların
D) Buluğ çağından sonraki dönemdeki kişilerin

Soru 12
Eda ehliyeti aşağıdakilerden hangisinde doğru açıklanmıştır?

A) Ayrı ayrı her bir ferdin yerine getirmesi gereken yükümlülüklerdir.
B) Belli bir vakitte yapılması şart olan farzlardır.
C) Kişinin yapıp yapmamakta özgür bırakıldığı fiillerdir.
D) Kişinin sahip olduğu hakları kullanabilmesidir.

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi ehliyeti ortadan kaldıran müktesep arızalara örnektir?

A) Çocukluk
B) Unutkanlık
C) Bayılmak
D) Sarhoşluk

Soru 14
Şari’nin kesin ve bağlayıcı bir şekilde yapılmasını istediği fiillere ne ad verilir?

A) Farz
B) Vacip
C) Sünnet
D) Müstehap

Soru 15
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Mutlak farz → Zekât
B) Mukayyed farz → Hac
C) Farz-ı ayn → Beş vakit namaz
D) Farz-ı kifaye → Ramazan orucu

Soru 16
Peygamberimizin çoğunlukla yerine getirdiği bazen de terk ettiği sünnettir. Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Ahad sünnet
B) Meşhur sünnet
C) Müekked sünnet
D) Gayri müekked sünnet

Soru 17
Yapılması dinen hoş karşılanmayan, kesin ve açık delillerle yasaklanmayan fiillere ne denir?

A) Haram
B) Mekruh
C) Müfsit
D) Mübah

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi fıkhî hükümlerin aslî kaynaklarından biri değildir?

A) İcma
B) Kıyas
C) Sünnet
D) İstihsan

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi icma’ın gerçekleşmesi için gerekli olan şartlardan biri değildir?

A) İcma şer-i bir konuda olmalıdır.
B) Müçtehidlerin tamamı fikir birliği etmelidir.
C) İcma eden alimlerin müçtehid olmaları gerekir.
D) İcma Hz. Peygamber hayatta iken meydana gelmiş olmalıdır.

Soru 20
İçtihat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Dinin yaşanmasını zorlaştırır.
B) Fıkıh tarihinde bir zenginliktir.
C) Yeni sorunlara çözüm bulmaktır.
D) Fıkhın, hayatla paralel gitmesini sağlar.

1.D 2.C 3.A 4.B 5.C 6.D 7.A 8.B 9.B 10.C 11.A 12.D 13.D 14.A 15.D 16.C 17.B 18.D 19.D 20.A