• Dem. ve İnsan Hak. 2 – Test 9Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özelliklerinden değildir?

A) Vazgeçilebilir olması
B) Doğuştan kazanılması
C) Dokunulmaz olması
D) Devredilemez olması

Soru 2
T.C. Anayasası’nda yer alan “Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” ifadesiyle hangi hak anayasal güvenceye kavuşturulmuştur?

A) Sağlık hakkı
B) Eğitim hakkı
C) Dilekçe hakkı
D) Yaşama hakkı

Soru 3
Normlar hiyerarşisine göre “kanunlar” kaynağını, dayandığı ilkeleri aşağıdakilerden hangisinden alır?

A) Tüzüklerden
B) Genelgelerden
C) Anayasadan
D) Yönetmeliklerden

Soru 4
Devletin varlığı için zorunlu olan, ortak bir amaçla bir araya gelmiş, belli bir yerde yaşayan insanları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ülke
B) Halk
C) Egemenlik
D) Eşitlik

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti olmanın öncelikli gereklerindendir?

A) Demokratik rejim
B) Sosyal güvenlik
C) Gelir adaleti
D) Ekonomik büyüme ve kalkınma

Soru 6
Ülkemizde kanunların Anayasa’ya uygunluğunu denetleyen yüksek mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A) TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu
B) Anayasa Mahkemesi
C) Yargıtay
D) Sayıştay

Soru 7
“Demokrasi” kavramının sözcük anlamı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) İktisat
B) Ayrıcalık
C) Azınlık
D) Halk iktidarı

Soru 8
Aşağıdaki kişilerden hangisi genel seçimlerde oy kullanamaz?

A) Askeri öğrenciler
B) Cumhurbaşkanı
C) Ev kadınları
D) Öğretmenler

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi “hukukun üstünlüğü’’ ilkesiyle bağdaşmaz?

A) Temel hak ve özgürlüklerin anayasal güvenceye kavuşturulması
B) Yasaların yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlaması
C) Yargının yürütmeye bağlanması
D) Kişilerin hukuk önünde eşit olmaları

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi çoğulcu demokrasinin gereklerindendir?

A) Hiç kimseyi başkası gibi düşünmeye zorlamaması
B) Bireylerin sivil toplum örgütlerine katılımlarının engellenmesi
C) Toplumda sadece çoğunluğun istek ve beklentilerinin dikkate alınması
D) Tek tip toplum oluşturma gayreti içinde olunması

Soru 11
Batılı devletlerin baskı ve dayatmalarıyla 1856’da kabul edilen, gayrimüslimlerle Müslümanlar arasında belli konularda farklılığı ortadan kaldıran uygulama aşağıdakilerden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?

A) Sened-i İttifak
B) Islahat Fermanı
C) Nizam-ı Cedit
D) Birinci Meşrutiyet

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasasının özelliklerindendir?

A) İnsan haklarına saygılı devlet anlayışını benimsemesi
B) İnsan haklarına dayalı devlet anlayışını benimsemesi
C) Güçler birliği ilkesine dayanması
D) Hak ve özgürlüklere yer verilmesi

Soru 13
İnsan hakları eğitimi almış kişilerden aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez?

A) Çevreyi koruması
B) Yasalara uygun davranması
C) Hak ihlâllerinde demokratik çözüm yollarına başvurması
D) Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde ayrıcalık yapması

Soru 14
Birleşmiş Milletler örgütü hangi yıl kurulmuştur?

A) 1938
B) 1945
C) 1950
D) 1957

Soru 15
Çevre kirliliğinin önlenmesi için dünyada faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum kuruluşu hangisidir?

A) Uluslararası Af Örgütü
B) Türk Demokrasi Vakfı
C) Green Peace Örgütü
D) Uluslararası PEN Kulübü

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi, insan haklarının korunmasına engel oluşturur?

A) Hızlı toplumsal değişmelerin olumsuz etkilerinin önlenmesi
B) Bilim alanındaki gelişmelerin kontrollü kullanımı
C) Bölgeler arası kalkınmışlık farklarının giderilmesi
D) Uluslararası terörün artması

Soru 17
Bir toplumda toplumsal yapının bütününe dokunmaksızın eskiyen, güncelliğini kaybeden, toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyen kurum ve kuralların düzeltilmesine ve iyileştirilmesine ne ad verilir?

A) Reform
B) İnkılap
C) Geleneksellik
D) Pozitivizm

Soru 18
Fransız düşünür O. Comte’a göre insanlar, pozitif evrede olayları ve doğayı aşağıdakilerden hangisiyle anlamaya çalışmışlardır?

A) Dini inançlarla
B) Gerçek üstü olgularla
C) Akıl ve deneyle
D) Toplumdaki yanlış değer yargılarıyla

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet yönetiminin özelliklerinden değildir?

A) Egemenliğin halka ait olması
B) İnsan haklarına önem vermesi
C) Özgür düşünceye önem verilmesi
D) Toplumda sınıf ayrıcalıklarının teşvik edilmesi

Soru 20
Yanlış bilinenleri yıkıp yeniden inşa eden Yunus Emre’nin zihinde ve gönüllerde yaptığı yenilik aşağıdaki ilkelerden hangisine karşılık gelir?

A) Milliyetçilik
B) İnkılapçılık
C) Halkçılık
D) Devletçilik

1.A2.D3.C4.B5.A6.B7.D8.A9.C10.A11.B12.C13.D14.B15.C16.D17.A18.C19.D20.B