• Dem. ve İnsan Hak. 2 – Test 4Soru 1
Temiz bir çevrede yaşama hakkı kişilere çevreyi kirletmeme sorumluluğu yükler.Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisine örnek oluşturur?

A) Hak aynı zamanda bazı yükümlülükler doğurur.
B) Sorumluluklar yerine getirilmese de haklar gerçekleşmelidir.
C) Hak ile sorumluluk arasında bir bağlantı yoktur.
D) Haklar toplumdan topluma değişebilir.

Soru 2
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yer alan “Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya ve muameleye tabi tutulamaz.” İfadesiyle hangi hak anayasal güvenceye kavuşturulmuştur?

A) Katılma hakkı
B) Sağlık hakkı
C) Kişi dokunulmazlığı
D) Dilekçe hakkı

Soru 3
• Kanun önünde eşitlik
• İdarenin yargısal denetimi
• Mahkemelerin bağımsızlığı
• İdarenin hukuka bağlılığıVerilenler aşağıdakilerden öncelikle hangisinin gereğidir?

A) Laik Devlet
B) Hukuk Devleti
C) Sosyal Devlet
D) Polis Devleti

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi öncelikle sosyal devlet olmanın gereklerindendir?

A) Demokratik rejim
B) Seçme ve seçilme hakkı
C) Mahkemelerin bağımsızlığı
D) Sosyal denge ve barışı sağlamak

Soru 5
Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM genel kurulunda görüşülmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Soru
B) Gensoru
C) Genel görüşme
D) Meclis araştırması

Soru 6
“İnsan haklarına dayalı devlet” anlayışına hangi anayasada yer verilmiştir?

A) 1921
B) 1924
C) 1961
D) 1982

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden değildir?

A) Demokrasi temsil esasına dayanır.
B) Demokrasi bireysel özgürlüğü geliştirir ve korur.
C) Demokrasi çoğunluğun yönetimine dayanır.
D) Demokrasi bireyin sosyal gerçekliğinden yalıtılarak oluşturulan bir hükümet biçimidir.

Soru 8
Nüfus sayıları çok fazla olan günümüz toplumlarında halkın doğrudan ülke yönetimine katılması mümkün olmadığından, vatandaşların, seçimler yoluyla ve kendisini temsil edecek milletvekilleri aracılığıyla yönetime katılması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A) Temsili demokrasi
B) Hukukun üstünlüğü
C) Kuvvetler ayrımı
D) Çoğulculuk

Soru 9
• Bir devlette yasaların yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlaması
• Yasaların anayasa ve insan haklarına uygun olması
• Kişilerin hukuk önünde eşit olmalarıVerilenler aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Hukukun üstünlüğü
B) Çoğunluğun hakimiyeti
C) Kuvvetler birliği
D) Çoğulculuk

Soru 10
Osmanlı devletinde padişahın yetkilerini sınırlayan, padişahı belli yönde davranmaya zorlayan ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nizamı Cedit
B) Senedi İttifak
C) Islahat Fermanı
D) Tanzimat Fermanı

Soru 11
Ülkemizde güçler birliği ilk kez hangi Anayasa ile getirilmiştir?

A) 1921
B) 1924
C) 1961
D) 1982

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi demokratik yönetimlerde insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan sorunlardandır?

A) Toplumsal hoşgörünün artması
B) Kuvvetler ayrılığının uygulanması
C) Demokrasinin bir yaşam biçimi olarak kabul edilmesi
D) Yöneticilerin kendi güçlerini artırmak istemeleri

Soru 13
I. Daha çok yol gösterici ve tavsiye niteliğindedir.
II. Taraf devletler için bağlayıcı hüküm içermezler
III. Sözleşmenin gereğini yapmayan devletler için çeşitli yaptırımlar öngörülmüştür.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri uluslararası bildirgelerin niteliklerindendir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) Yalnız III

Soru 14
Çalışma saatlerinin azaltılması, çalışma ücretlerinin artırılması, iş güvencesinin sağlanması gibi alanlarda yaptığı çalışmalarla insan haklarının gelişmesine katkı sağlayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uluslararası Hukuk Komisyonu
B) Uluslararası PEN Kulübü
C) Uluslararası Af Örgütü
D) Uluslararası Çalışma Örgütü

Soru 15
Devletin ve siyasi iktidarların demokrasi dışına çıkan uygulamalarına tepki göstermek, halkın yönetime katılarak sorunlarını çözüme kavuşturmak, kendilerine verilmiş hak ve özgürlükleri genişletmek için kurdukları dernekler, vakıflar, sendikalar aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A) Sivil toplum örgütleri
B) Eğitim kurumları
C) Sosyal güvenlik kurumları
D) Uluslararası mahkemeler

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunması konusunda demokrasilerde karşılaşılan sorunların sebeplerinden değildir?

A) Bölgeler arası kalkınmışlık farkları
B) Eğitim imkanlarının artması
C) Hızlı toplumsal değişme
D) Uluslararası terör

Soru 17
Fransız düşünür Auguste Comte insanlığın gelişimini “metafizik evre, teolojik evre ve pozitif evre” olmak üzere üç evreye ayırır. Ona göre, insanlar pozitif evrede olayları ve doğayı aşağıdakilerden hangisiyle anlamaya çalışır?

A) Geçerliliğini yitiren kurallarla
B) Gerçeküstü olgularla
C) Akıl ve deneyle
D) Dini inançlarla

Soru 18
Bir ülkede belli bir dönemde geçerli olan kuralların zorla ve köklü bir değişikliğe tabi tutularak yerine yenilerinin getirilmesine ne ad verilir?

A) Reform
B) Aydınlanma
C) İnkılap
D) Çağdaşlık

Soru 19
I. Çağın gereklerine uygun kurum ve kuralları oluşturmak
II. Halk egemenliğine bağlı bir sistem kurmak
III. Bağımsızlık ve özgürlük
Yukarıda verilenlerden hangileri Atatürk inkılabının temel amaçlarındandır?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi inkılapçılık ilkesi ile bağdaşmaz?

A) Sadece çağdaş toplumları taklit etmek.
B) Çağdaş medeniyetler seviyesini yakalamak.
C) Akla, bilime, fenne dayanarak ilerlemek.
D) Eskiyen kurum ve kuralları değiştirmek.

1.A 2.C 3.B 4.D 5.C 6.C 7.D 8.A 9.A 10.B 11.A 12.D 13.B 14.D 15.A 16.B 17.C 18.C 19.D 20.A