• Dem. ve İnsan Hak. 1 – Test 4Soru 1
Kişilerin başkalarına zarar vermeden, herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın diledikleri gibi davranabilmeleri hangi kavramla açıklanır?

A) Eşitlik
B)Özgürlük
C) Hukuk
D) Adalet

Soru 2
Kişinin siyasal gücün kullanılmasına katılmasını sağlayan haklara katılma hakları denir.Aşağıdakilerden hangisi bu haklardan değildir?

A) Vatandaşlık hakkı
B) Sendika kurma hakkı
C) Seçme ve seçilme hakkı
D) Kamu hizmetlerine girme hakkı

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi şehir (site) devletlerinin özelliklerinden değildir?

A) Mesleki ve teknik iş bölümünün yaygınlaşması
B) Toplumsal sınıfların ortaya çıkması
C) Yönetenyönetilen ayrımının bulunmaması
D) Askerlik, yöneticilik gibi mesleklerin ortaya çıkması

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti olmanın gereklerinden değildir?

A) Kuvvetler ayrımı
B) Kanun önünde eşitlik
C) İdarenin hukuka bağlılığı
D) Yargının yürütmeye bağlılığı 44

Soru 5
• Ekonomik kalkınma ve yoksullukla mücadele
• Gelir adaleti ve eşitlik
• Fırsat eşitliği
• Sosyal güvenlikVerilenler aşağıdakilerden hangisinin gereklerindendir?

A) Sosyal devlet
B) Kuvvetler ayrımı
C) Hukuk devleti
D) Mahkemelerin bağımsızlığı

Soru 6
Devlet erkinin tek bir kişinin veya grubun eline geçmesini önlemek ve yargı bağımsızlığını sağlamak için 18.yy’da yaşamış olan Montesquieu tarafından savunulan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuvvetler birliği
B) Kuvvetler ayrılığı
C) Pozitif hukuk
D) Laiklik

Soru 7
Seçmen olmanın vergi ödeme, eğitim, cinsiyet gibi bazı şartlara bağlandığı oy kullanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kısıtlı oy
B) Genel oy
C) Gizli oy, açık sayım
D) Açık oy, gizli sayım

Soru 8
Anayasanın 6.8maddesine göre kurulan siyasal partiler kanununa göre siyasi partilere katılma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Siyasi partinin kurulabilmesi için üye olma yeterliliğine sahip en az otuz Türk vatandaşı gereklidir.
B) Bireyler usulüne göre partiye girme ve ayrılma hakkına sahiptir.
C) Siyasi parti üyesi olmak için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir.
D) Siyasi partiler önceden izin alarak kurulur.

Soru 9
Çoğulcu demokrasi konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kültürel tekelciliği dışlar.
B) Tek tip toplum oluşturma dayatmasına karşıdır.
C) Hoşgörü ve farklılıklara saygıyı gerektirir.
D) Çoğunluk hegemonyası söz konusudur.

Soru 10
Batılı devletlerin baskı ve dayatmaları sonucunda 1856’da, gayrimüslimlerle Müslümanlar arasındaki bazı farklılıkları ortadan kaldırmak üzere yapılan düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Islahat Fermanı
B) Senedi ittifak
C) Nizamı Cedit
D) Birinci Meşrutiyet

Soru 11
Kuvvetler ayrılığı ilkesi Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi Anayasasında ilk defa kabul edilmiştir?

A) 1921
B) 1924
C) 1961
D) 1982

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi demokrasi ve insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan sorunlardandır?

A) Halkın eğitim seviyesinin artması
B) Gelenek ve göreneklere aşırı bağlılık
C) Hoşgörü ortamının elverişli hale gelmesi
D) Sivil toplum örgütlerinin güçlenmesi

Soru 13
Dünyada barışın sağlanması ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi amacıyla 1945’te kurulun uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupa Birliği
B) Uluslararası Af Örgütü
C) Birleşmiş Milletler Örgütü
D) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası insan hakları örgütlerinin, insan hakları ihlallerinin önlenmesindeki katkılarından değildir?

A) İnsan hakları eğitiminin önemi ön plana çıkmıştır.
B) Taraf devletlerde demokratikleşme süreci hızlanmıştır.
C) İnsan hakları ihlalleri sadece ulusal hukuk tarafından korumaya alınmıştır.
D) Taraf devletleri, insan hakları ihlallerinin önlenmesi konusunda dikkatli davranmaya zorlamıştır.

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi insan haklarını korumak için faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşudur?

A) Green Peace
B) Birleşmiş Milletler
C) Avrupa Konseyi
D) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

Soru 16
Günümüzde insan haklarının korunması konusunda bazı sorunlar yaşanmaktadır.Aşağıda verilenlerden hangisi bu sorunların sebeplerindendir?

A) Sivil toplum örgütlerinin gelişimi
B) Bölgeler arası kalkınmışlık farkları
C) Irk ayrımcılığının ortadan kalkması
D) Uluslararası koruma mekanizmalarının oluşması

Soru 17
Bir toplumda toplumsal yapının bütününe dokunmaksızın, eskiyen, güncelliğini kaybeden, toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyen kurum ve kuralların düzeltilmesine ne denir?

A) Devrim
B) Gelişme
C) Reform
D) Aydınlanma

Soru 18
İzmir İktisat Kongresinde özel teşebbüsün önemi vurgulanmış, özel teşebbüse her alanda destek olunacağı belirtilmiş ama özel teşebbüs gerekli atılımları başaramayınca Türkiye Cumhuriyeti hangi ilke ile planlı ekonomiye geçiş yapmıştır?

A) Cumhuriyetçilik
B) Halkçılık
C) İnkılapçılık
D) Devletçilik

Soru 19
Halk iradesinin yönetime yansıması için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A) Çoğulcu ve katılımcı bir demokrasi
B) Özel teşebbüsün sınırlarının daraltılması
C) Yöneticilerin güçlerini artırmak istemeleri
D) Kuvvetler birliği

Soru 20
“Çağdaş topluma ayak uyduramayan bir millet yok olmaya mahkumdur.” sözü Atatürk ilkelerinden öncelikle hangisi ile bağlantılıdır?

A) Laiklik
B) İnkılapçılık
C) Milliyetçilik
D) Cumhuriyetçilik

1.B 2.B 3.C 4.D 5.A 6.B 7.A 8.D 9.D 10.A 11.C 12.B 13.C 14.C 15.A 16.B 17.C 18.D 19.A 20.B