• Biyoloji 7 – Test 9Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi canlılar için önemli olan başlıca enerji çeşitlerinden biri değildir?

A) Işık enerjisi
B) Kimyasal bağ enerjisi
C) Isı enerjisi
D) Hidrotermik enerji

Soru 2
Canlılar solunum yaparak enerji üretirken aşağıda verilen besin maddelerinden hangisini enerji verici olarak kullanmaz?

A) Vitamin
B) Karbonhidrat
C) Protein
D) Yağ

Soru 3
ADP molekülünden bir fosfat molekülünün ayrılmasıyla aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A) Adenozin
B) Adenozin monofosfat
C) Adenin organik bazı
D) Adenozin trifosfat

Soru 4
Pirüvik asitin oksijensiz koşullarda oluşturacağı maddeler “a”, oksijenli koşullarda oluşturacağı maddeler “b” ise aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

A) a: CO2 ve H2O – b: Laktik asit ve Etil alkol
B) a: Laktik asit ve CO2 – b:Etil alkol ve H2O
C) a: Laktik asit ve – b:Etil alkol CO2 ve H2O
D) a: Etil alkol ve CO2 – b:Laktik asit ve H2O

Soru 5
I. NADH + H+’nın yükseltgenmesi
II. Aset aldehitin oluşması
III. CO2’nin oluşması
Etil alkol fermentasyonu sırasında verilen olaylar aşağıdaki hangi sıraya göre gerçekleşir?

A) I – II – III
B) I – III – II
C) III – I – II
D) III – II – I

Soru 6
2 molekül glikozun glikolizi sonucunda,

A) Üretilen toplam ATP sayısı
B) Oluşan pirüvik asit sayısı
değerleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? a b

A) 8 8
B) 8 4
C) 4 4
D) 4 2

Soru 7
Etil alkol ve Laktik asit fermentasyonları için aşağıdakilerden hangisi ortak değildir?

A) Oluşan son ürünün üç karbonlu organik bileşik olması
B) Glikoliz tepkimeleri sonucunda pirüvik asitin oluşması
C) Tepkimelerin tamamının enzim denetiminde olması
D) Tepkimelerin başlangıcında glikozun aktifleşebilmesi için 2 ATP’nin harcanması

Soru 8
Fotosentez denklemi aşağıda verildiği gibidir;

Buna göre X, Y, Z ve T kat sayı değerleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) X:6 Y:6 Z:1 T:1
B) X:6 Y:6 Z:1 T:6
C) X:6 Y:1 Z:6 T:1
D) X:6 Y:6 Z:6 T:6

Soru 9
Fotosentez için,
I. Sadece ışık varlığında gerçekleşir.
II. Tepkimeler için klorofil bulunmak zorundadır.
III. Tüm ototrof canlılar gerçekleştirebilir.
Verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I, II ve III

Soru 10
Aşağıda verilenlerden hangisi kloroplastın mitokondriye benzeyen özelliklerinden biri değildir?

A) Zarla çevrili olması
B) Kendisine özgü elektron taşıma sistemi içermesi
C) Enerji dönüşümü gerçekleştirmesi
D) CO2 yardımıyla organik besin üretmesi

Soru 11

Fotosentezin ışık reaksiyonları sırasında gerçekleşen evrelerle ilgili verilen tablo incelendiğinde hangi özelliklerin yanlış olduğu görülür?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

Soru 12
Aşağıda verilen çevresel fak törlerden hangisinin sürekli artması fotosentez hızını olumsuz yönde etkiler?

A) CO2 yoğunluğu
B) Işık şiddeti
C) Işığın dalga boyu
D) Sıcaklık

Soru 13
Oksijenli solunumun krebs çemberi reaksiyonlarında,
I. NAD+ molekülünün yükseltgenmesi
II. CO2 oluşması
III. ATP sentezlenmesi olaylarından hangileri görülür?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 14
ETS üzerinde, I. Koenzim Q
II. Sitokrom b
III. Sitokrom c
IV. Sitokrom a molekülleri aşağıda verilen hangi sıraya göre sıralanır?

A) I – II – III – IV
B) I – IV – II – III
C) II – III – IV – I
D) IV – II – III – I

Soru 15
Oksijenli solunumun elektron taşıma sistemi evresinde bir çift hidrojen atomuna ait elektronlar, ETS’ye NAD ile ulaştırılırsa a sayıda ATP, FAD ile ulaştırılırsa b sayıda ATP sentezlenir.
Buna göre a ve b için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) a:2 b:2
B) a:2 b:3
C) a:3 b:2
D) a:3 b:3

Soru 16
I. ATP kullanılması
II. Karbondioksit kullanılması
III. Enzimlerin görev alması Oksijenli solunum ve fotosentez tepkimeleri için verilenlerden hangileri ortaktır?

A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

Soru 17
Ökaryot yapılı bir hücrede DNA molekülü aşağıda verilen hücresel yapıların hangisinde bulunmaz?

A) Çekirdek
B) Sitoplazma
C) Mitokondri
D) Kloroplast

Soru 18
Bir DNA molekülünün I. ipliğindeki nükleotit dizilimi, A – T – G – C – T – A – A – G – G – C şeklinde ise II. ipliğindeki nükleotit dizilimi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır?

A) A – T – G – C – T – A – A – G – G – C
B) A – A – G – G – T – A – T – G – A – G
C) T – T – C – C – T – T – A – G – C – C
D) T – A – C – G – A – T – T – C – C – G

Soru 19
Aşağıda verilenlerden hangisine bakılarak incelen nükleik asitin DNA ya da RNA olduğuna ilişkin kesin bir yorum yapılamaz?

A) Pürin bazlarını taşıması
B) Riboz şekeri taşıması
C) İki zincirli olması
D) Timin organik bazı taşıması

Soru 20
Protein sentezi sırasında aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesine gerek yoktur?

A) Peptitleşme
B) Translasyon
C) Replikasyon
D) Transkripsiyon

1.D2.A3.B4.C5.D6.B7.A8.B9.C10.D11.A12.D13.C14.A15.C16.C17.B18.D19.A20.C