• Biyoloji 7 – Test 4Soru 1
Fotosentezde klorofilin soğurduğu ve organik madde yapımında kullanılan enerji çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) ATP
B) Isı
C) Işık
D) Kimyasal bağ

Soru 2
I ATP’deki enerjinin tamamı yaşamsal faaliyetlerde kullanılır.
II ATP canlıların solunumu sırasında, organik moleküllerin yapı birimlerine parçalanması ile oluşur.
ATP ile ilgili verilenler için ne söylenir?

A) Yalnız I doğru
B) Yalnız II doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

Soru 3
I Orman yangınları
II Bitki örtüsünün yok olması
III Yeşil alanların artırılması
Yukarıdakilerden hangileri, ekosistemdeki fotosentez ve solunum olaylarının enerji dönüşümünü sağlamadaki dengesini olumsuz yönde bozan nedenlerdendir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 4
Canlıda endotermik bir reaksiyonun gerçekleşmesi sırasında, aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A) ATP’den fosfat ayrılır.
B) Ortamdaki ATP miktarı artar.
C) Ortamdaki ADP miktarı sabit kalır.
D) ATP’nin dehidrasyon reaksiyonu gerçekleşir.

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi klorofilin görevlerinden değildir?

A) Işığı soğurması
B) Bitkiye yeşil renk vermesi
C) Işık reaksiyonlarında ATP sentezinde görev alması
D) Karbon tutma reaksiyonlarında karbon dioksiti bağlaması

Soru 6
Fotosentezin, karbon tutma reaksiyonlarının gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

A) Uygun ışık
B) Uygun sıcaklık
C) ATP
D) NADPH2

Soru 7
biy-7-7
Fotosentez hızı Grafiğe göre fotosentez hızının düşmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Işığın dalga boyu
B) Kuvvetli ışık
C) Zayıf ışık
D) Sıcaklık

Soru 8
Oksijenli solunumun, krebs çemberi (sitrik asit) reaksiyonlarında hangisi oluşmaz?

A) H2O
B) CO2
C) NADH+H +
D) FADH2

Soru 9
biy-7-9
Yukarıda denklemi verilen olayın hücrede gerçekleşebilmesi için ortamda aşağıdakilerden hangisinin kesinlikle bulunması gerekir?

A) Karbon dioksit
B) Karbon
C) Oksijen
D) Su

Soru 10
Işık enerjisi ile suyun iyonize olarak H + (hidrojen iyonu) ve OH‾ (hidroksil iyonu) oluşturmasına ne denir?

A) Fotoliz
B) Hidroliz
C) Fotosentez
D) Fotofosforilâsyon

Soru 11
Bilim adamı Friedrich MIESHER DNA ve RNA moleküllerinin;
I Çekirdekte bulunmaları
II Asit özelliği göstermeleri
III Bütün canlılarda bulunmaları
özelliklerinin hangilerinden dolayı “nükleik asit” adını vermiştir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 12
biy-7-12
Şekildeki nükleotit için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sadece RNA’nın yapısına katılır.
B) Sadece DNA’nın yapısına katılır.
C) ATP’nin yapısına katılır.
D) Hem DNA hem de RNA’nın yapısına katılır. 42

Soru 13
DNA ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Fosforca zengin organik moleküldür.
B) Riboz şekeri içeren bir nükleik asittir.
C) Prokaryot canlılarda sitoplazmada bulunur.
D) Binlerce nükleotit’den oluşan polinükleotitdir.

Soru 14
DNA’nın iki polinükleotit zincirinin birbirine bağlanması, aşağıdaki moleküllerden hangileri arasındaki hidrojen bağları ile olur?

A) Deoksiriboz ile fosfat
B) Fosfat ile azotlu organik baz
C) Deoksiriboz ile deoksiriboz
D) Azotlu organik baz ile azotlu organik baz

Soru 15
Aşağıdaki olaylardan hangisinin oluşması sırasında DNA’nın kendini eşlemesi görülmez?

A) Yumurta ve sperm hücrelerinin birleşerek zigot oluşturmasında
B) Yıpranan doku ve organların onarımı durumunda
C) Canlının boy ve kilosunun artması sırasında
D) Büyüme ve gelişme dönemi boyunca

Soru 16
Hem prokaryot hem de ökaryot hücrede RNA’nın bulunduğu kısımlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Sitoplazma, çekirdek
B) Çekirdek, kloroplast
C) Ribozom, mitokondri
D) Sitoplazma, ribozom

Soru 17
Sitoplazmada serbest olarak bulunan, amino asitleri tanıyarak ribozoma taşıyan molekül hangisidir?

A) ATP
B) mRNA
C) tRNA
D) rRNA

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi DNA’nın RNA ile ortak olan bir özelliğidir?

A) Çift ipliklidir.
B) Kendini eşleyebilir.
C) Yapısında guanin bazı bulundurur.
D) Yapısında deoksiriboz şekeri bulundurur.

Soru 19
Aşağıdaki canlılardan hangisinde DNA molekülü, hücrenin çekirdek, mitokondri ve kloroplastlarında bulunur?

A) Siyanobakteriler
B) Kükürt bakterileri
C) Bakteriler
D) Yeşil bitkiler

Soru 20
Proteinlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Proteinlerin yapı birimleri amino asitlerdir.
B) Protein sentezinin oluşması için DNA’nın replikasyonuna gerek vardır.
C) Proteinler, bir canlının bütün yapısını ortaya çıkaran organik moleküllerdir.
D) Proteini oluşturan amino asitlerin dizilişindeki farklılık DNA’daki genetik bilgi tarafından oluşturulur.

1.C 2.B 3.B 4.A 5.D 6.A 7.D 8.A 9.C 10.A 11.B 12.A 13.B 14.D 15.A 16.D 17.C 18.C 19.D 20.B