• Biyoloji 5 – Test 6Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 Yılınndaki Sınavlardan Alınmıştır

Soru 1
ATP molekülünün yapısında aşağıda verilenlerden hangisi yoktur?

A) Adenin organik bazı
B) Riboz şekeri
C) İnorganik fosfat
D) Glikoz

Soru 2
Fotoototrof organizmalar besin üretme tepkimeleri sırasında hidrojen kaynağı olarak,
I. H2O
II. H2S
III. H2
verilenlerden hangilerini kullanabilir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 3
Kloroplastın granum ve tilakoit zarlarında gerçekleşen fotosentez tepkimeleri için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir açıklamadır?

A) Kemiozmozis ile ATP üretimi olur.
B) Elektron taşıma sistemi görev yapar.
C) Işığı absorbe etmek için klorofiller kullanılır.
D) CO2’yi tutmak için RuBP kullanılır.

Soru 4

Fotosentez hızının sıcaklıkla değişimini gösteren grafik incelendiğinde,
I. 30 oC’den yüksek sıcaklıklar enzim yapısını bozduğu için fotosentez yavaşlar.
II. Fotosentez hızı sadece sıcaklığa bağlı olarak değişir.
III. Düşük sıcaklık değerlerinde bitkiler fotosentez yapamaz.
Yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

Soru 5
Aşağıda verilenlerden hangisi fotosentezi etkileyen kalıtsal faktörler içerisinde değerlendirilmez?

A) Kloroplast sayısı
B) Yaprak sayısı ve genişliği
C) Karbondioksit miktarı
D) Kutikula kalınlığı

Soru 6
Kemosentez yapabilen bakteriler besin üretimi için gerekli olan enerjiyi inorganik kimyasalları oksitleyerek elde ederler.
Buna göre aşağıda verilen kemosentetik bakteri (a) – oksitlemede kullandığı kimyasal (b) eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? b

A) a:Nitrit bakterileri – b:Amonyum
B) a:Nitrat bakterileri – b:Nitrat tuzu
C) a:Sülfür bakterileri – b:İndirgenmiş kükürt bileşikleri
D) a:Demir bakterileri – b:Demir iyonları

Soru 7
Hücresel solunumun glikoliz basamağında,
I. Substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretimi
II. Oksidatif fosforilasyonla ATP üretimi
III. ATP’nin defosforilasyonu
verilenlerden hangileri görülür?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 8
Nitrit bakterileri, kemosentezde enerji kaynağı olarak aşağıdaki inorganik maddelerden hangisini kullanır?

A) Demir
B) Kükürt
C) Hidrojen
D) Amonyum

Soru 9
Glikolizde substratların oksidasyonu sırasında moleküllerden ayrılan hidrojenler (elektronlar), aşağıdaki moleküllerden hangisine aktarılır?

A) NAD+
B) FAD
C) Pirüvik asit
D) Asetaldehit

Soru 10
Aşağıdaki insana ait vücut hücrelerinden hangisinde laktik asit fermentasyonu görülür?

A) Sinir hücresi
B) Epitel doku hücresi
C) İskelet kası hücresi
D) Karaciğer hücresi

Soru 11
I. DNA
II. Klorofil
III. Ribozom
Yukarıdakilerden hangileri kloroplast ve mitokondri organellerinin her ikisinde de ortak bulunan yapılardır?

A) Yalnız I
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisinin oksijenli solunumu ile yıkımında amonyak (NH3) açığa çıkar?

A) Amino asit
B) Yağ asidi
C) Gliserol
D) Glikoz

Soru 13
İnsanda aynı göreve sahip olan hücreler bir araya gelerek aşağıdakilerden hangisini oluşturur?

A) Organ
B) Doku
C) Sistem
D) Organizma

Soru 14
I. Uyarılan sinir hücresi sayısı
II. İletilen impuls sayısı
III. Aksiyon potansiyeli
IV. Sinir hücresinde uyartının iletilme hızı
Uyartı şiddetinin artması yukarıdakilerden hangilerinin artmasına neden olur?

A) I ve II
B) III ve IV
C) II ve III
D) I, II, III ve IV

Soru 15

A) Şıkkı
B) Şıkkı
C) Şıkkı
D) Şıkkı

Soru 16

A) Şıkkı
B) Şıkkı
C) Şıkkı
D) Şıkkı

Soru 17

A) Şıkkı
B) Şıkkı
C) Şıkkı
D) Şıkkı

Soru 18

A) Şıkkı
B) Şıkkı
C) Şıkkı
D) Şıkkı

Soru 19

A) Şıkkı
B) Şıkkı
C) Şıkkı
D) Şıkkı

Soru 20

A) Şıkkı
B) Şıkkı
C) Şıkkı
D) Şıkkı

1.D2.D3.D4.A5.C6.B7.B 8. D 9. A 10. C 11. C 12. A 13. B 14. A 15.A 16.B 17.D 18.B 19.A 20.D