• Biyoloji 2 – Test 9Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıda verilen organ çiftlerinden hangisi analog organlara örnek gösterilir?

A) Balinanın yüzgeci – Yunusun yüzgeci
B) İnsanın kolu – Yarasanın kanadı
C) Akrebin ayağı – Filin ayağı
D) Kedinin ön ayağı – Köpeğin ön ayağı

Soru 2
Canlıları belirli özelliklerine göre sınıflandıran bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taksonomi
B) Ekoloji
C) Zooloji
D) Botanik

Soru 3
Filogenetik sınıflandırma yapılırken,
I. Canlının yaşam ortamı
II. Canlının embriyolojik gelişmeleri
III. Köken (orijin) benzerlikleri
verilenlerden hangilerine dikkat edilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 4
• Capra domesticus
• Felis domesticus
Yukarıda bilimsel adları verilen iki canlı için,
I. Aynı cinse ait farklı türlerdir.
II. Tanımlayıcı adları aynıdır.
III. Çiftleştiklerinde verimli döller oluşturur.
İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 5
Hayvanlar alemi için omurgalı hayvanlar şubesinden, Felis leo (Aslan) türüne doğru gidildikçe,
I. Biyoçeşitlilik artar.
II. Benzerlik azalır.
III. Birey sayısı azalır.
Verilenlerden hangileri söylenemez?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

Soru 6
Bakteri aleminin üyeleri aşağıdakilerden hangisine göre gruplandırılmaz?

A) Oksijen kullanma durumlarına
B) Gram boyasına
C) Hücre duvarı bulundurmalarına
D) Şekillerine

Soru 7

Üç farklı bakteri besin içeren deney tüplerine ayrı ayrı konul duk larında şekildeki gibi dağılım göstermiştir.
Buna göre seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi yanlış olur?

A) I. tüpteki bakteriler oksijenli solunum yapar.
B) II. tüpteki bakteriler zorunlu anaerobtur.
C) III. tüpteki bakteriler oksijen olmadan yaşayamaz.
D) I. tüpteki bakterilerde mezozom bulunur.

Soru 8

Yukarıda verilen reaksiyonu gerçekleştiren arke için,
I. Fotosentez yaparak beslenir.
II. Oksijence fakir ortamlarda yaşar.
III. Metanojenik arke olarak adlandırılır.
Verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 9
Protista aleminde yer alan kamçılılar grubu için aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

A) Bazı türleri kloroplast taşıdığı için ototroftur.
B) Konjugasyon yaparak çoğalabilir.
C) Öglena ve Tripanosoma örnek olarak verilir.
D) Kök kısmında ışığa duyarlı göz lekesi bulunur.

Soru 10
Alglerle ilgili olarak,
I. Suda yaşayan organizmalar için besin ve O2 kaynağıdır.
II. Hücre çeperi olmadığı için belirli bir şekilleri yoktur.
III. Sadece sporlanarak çoğalırlar.
İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III

Soru 11
Aşağıda verilenlerden hangisi mantarların neden olduğu hastalıklardan biri değildir?

A) Sıtma
B) Saç kıran
C) Pamukçuk
D) Kaşıntı

Soru 12
Açık tohumlu bitkilerin genel özellikleri düşünüldüğünde aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Çiçekleri kozalak şeklindedir.
B) Çam türleri çok çeneklidir.
C) Otsu formları bulunabilir.
D) Yaprakları genellikle iğne şeklindedir.

Soru 13
Seçeneklerdeki bitkilerden hangisi,
• Saçak kök sistemine sahip olma
• Düzensiz dizilmiş iletim demetine sahip olma
• Enine büyümeyi sağlayan kambiyum taşımama verilen özelliklere sahip değildir?

A) Badem
B) Buğday
C) Lale
D) Orkide

Soru 14
Aşağıda verilen hayvanlardan hangisi omurgasız hayvanlar şubesine ait değildir?

A) Solucanlar
B) Sürüngenler
C) Derisidikenliler
D) Eklem bacaklılar

Soru 15
Halkalı solucanlar için,
I. Sindirim kanalı ağız ve anüs olmak üzere iki açıklık bulundurur.
II. Sinir sistemleri ve duyu organları yoktur.
III. Toprağın havalanmasında ve su geçirgenliğinin artmasında etkilidir.
Verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız III
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 16
Omurgalı hayvanların kuşlar sınıfı canlıları için aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlış bir açıklamadır?

A) Vücutları keratinden oluşmuş tüylerle örtülüdür.
B) Kalpleri üç odacıklıdır.
C) Ağızlarında diş yoktur.
D) Büyük kemiklerinin içi boştur.

Soru 17
Aşağıda verilenlerden hangisi kirletici gazlardan biri değildir?

A) Kükürt dioksit
B) Karbon monoksit
C) Karbon dioksit
D) Azot dioksit

Soru 18
I. Yapay gübreleme yapılması
II. Hayvan atıklarının kullanılması
III. Tarımsal mücadele ilaçlarının kullanılması
Verilenlerden tarla verimini artırmak için yapılan uygulamalardan olup su kirliliğine neden olanların tamamı hangisinde yer almaktadır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 19
Radyasyonun hücre üzerindeki etkisi için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir açıklamadır?

A) Radyoaktif maddeler DNA üzerinde kırılmalara neden olabilir.
B) İyonlaşma sonucu hücrede toksin maddeler üreyebilir.
C) Radyasyon sonrası yanlış şifre bilgiler içeren kromozomlar oluşabilir.
D) Radyoaktif maddeler DNA onarımını kolaylaştırır.

Soru 20
Ormanda yaban hayatı habitatlarının muhafaza edilmesi için,
I. Hayvanların barınması için elverişli olmayan ortamları düzenlemek.
II. Avcı türleri ortamdan uzaklaştırmak.
III. En dar alanda en fazla sayıda türün ihtiyacını karşılayabilmek.
Verilenlerden hangileri yapılmamalıdır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III

1.C2.A3.C4.A5.B6.C7.C8.C9.B10.A11.A12.C13.A14.B15.B16.B17.C18.D19.D20.B