• Biyoloji 2 – Test 4Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi sınıflandırma çalışmalarının amaçları arasında yer almaz?

A) Araştırmaları hızlandırmak.
B) Bilgi edinme yollarını kolaylaştırmak.
C) Av – avcı ilişkilerini ortaya koymak.
D) Düzenli ve doğru sonuca ulaşma fırsatı vermek.

Soru 2
İnsanın da moli balığının da kromozom sayısı 46’dır. Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

A) İki türün de kromozomlarındaki genetik bilgiler farklıdır.
B) İki türdeki bireylerin protein yapıları tamamen aynıdır.
C) İki canlı grubu yakın akrabadır.
D) İki canlı grubu benzerdir.

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi eukarya (ökaryotlar) domain (domein)’i içerisinde yer almaz?

A) Bitkiler
B) Mantarlar
C) Bakteriler
D) Protistler

Soru 4
I Uygun olmayan ortam şartlarında oluşur.
II Metabolizma hızı en düşük seviyededir.
III Su kaybederek kalın bir örtü oluşturur.
Yukarıdakilerden hangileri endospor halindeki bakterinin özelliklerindendir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 5
Patojen bakteriler tarafından üretilen ve üzerinde yaşadıkları organizmaya zarar veren maddeler, genel olarak aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

A) Nitrit
B) Toksin
C) Nitrat
D) Kükürt 39

Soru 6
Pis suların arıtımında faydalanılan ve bu olay sırasında bataklık gazı açığa çıkaran arke grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aşırı tuzcullar
B) Aşırı termofiller
C) Soğuk seven arkeler
D) Metanojenik arkeler

Soru 7
Yapısında hif adı verilen ipliksi yapı bulunmayan mantar hangisidir?

A) Maya mantarı
B) Küf mantarı
C) Şapkalı mantar
D) Kültür mantarı

Soru 8
Karayosunlarında aşağıdaki yapılardan hangisi vardır?

A) İletim demeti
B) Tohum
C) Meyve
D) Spor

Soru 9
Aşağıdaki solunum organlarından hangisi eklem bacaklılarda görülmez?

A) Solungaç
B) Akciğer
C) Trake
D) Kitapsı akciğer

Soru 10
Kemikli balıklarda kalpten çıkan kan ………………….. giderek temizlendikten sonra, doğrudan dokulara gönderilir.İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) yüzgeçlere
B) alveollere
C) solungaçlara
D) yüzme keselerine

Soru 11
Kuşların, aşağıda verilen özelliklerinden hangisi uçmalarını kolaylaştırır?

A) Kalbinin dört odacıklı olması
B) Ağızında dişlerin olmaması
C) Kemiklerinin içine doğru uzamış hava keselerinin olması
D) Yumurtalarının sert kabukla çevrili olması

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi gagalı memelilerin özelliklerindendir?

A) Embriyoları kısa bir süre rahimde kalır.
B) Yumurtadan çıkan canlı anne sütü ile beslenir.
C) Plasenta ve emriyoyu birbirine bağlayan göbek kordonu bulunur.
D) Yavru doğduktan sonra, gelişimini anne karnındaki kese içinde tamamlar.

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki biyolojik zenginliğin nedenleri arasında yer almaz?

A) Nüfus artışları
B) Jeolojik geçmiş
C) İklim farklılıkları
D) Yükselti farklılıkları

Soru 14
Yeryüzünün sınırlı bölgesinde bir ekolojik ortamda ya da bir ülkenin siyasi sınırları içinde, o ülkeye özgü yayılış gösteren türe ne denir?

A) Fauna
B) Flora
C) Endemik tür
D) Biyolojik çeşitlilik

Soru 15
Hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılacak kentleşme çalışmalarında dikkat edilmesi gereken durumlardan hangisine, kent kurulmadan önce dikkat edilmelidir?

A) Nüfus yoğunluğu
B) Topografik durumu
C) Kullanılan yakıt türleri
D) Ulaşım araçlarının durumu

Soru 16
Hemoglobiline bağlanarak organ ve dokulara ulaşan oksijen miktarının azalmasına neden olan renksiz ve kokusuz kirletici hangisidir?

A) Azot dioksit
B) Partiküler madde
C) Kükürt dioksit
D) Karbon monoksit

Soru 17
I Toprağın altına verilmelidir.
II Bitki kök derinliğine verilmelidir.
III Serpme ve karıştırma şeklinde uygulanmalıdır.
Kil ve kireç kapsamları yüksek topraklarda fosfatlı ve kompoze gübrelerin bitkilere yararlı olması ve çevresel sorunlar doğurmaması için yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi gıda zehirlenmelerinin sebepleri arasında yer alır?

A) Gıdaların uygun olan sıcaklıkta bekletilmesi.
B) Gıda üretiminde temiz araç – gereç ve su kullanılması.
C) Gıda hazırlayan insanların kişisel hijyeninin yetersiz olması.
D) Gıda üretimi ve hazırlanmasında uygulanan işlemlerin yeterli olması.

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi yapay radyasyon kaynaklarındandır?

A) Radyoaktif yağışlar
B) Doğada bulunan radyoizotoplar
C) Dünyamıza uzaydan gelen kozmik ışınlar
D) Kaya yüzeyi, toprak parçalarından ortama salınan radon

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki ormanların, çok çeşitli hayvan gruplarının barındığı “yaban hayatı sahası” olmasının sebeplerinden değildir?

A) Orman alanlarındaki nüfusun nispeten az oluşu
B) Ormanların diğer biyotoplara göre daha stabil olmaları
C) Özellikle dağlık yörelerde orman dahilinde ulaşılması güç noktaların bulunması
D) Yağışın bol olduğu ve bitkilerin az olduğu bölgelerde su erozyonu görülmesi

1.C 2.A 3.C 4.D 5.B 6.D 7.A 8.D 9.B 10.C 11.C 12.B 13.A 14.C 15.B 16.D 17.B 18.C 19.A 20.D