• Biyoloji 1 – Test 4Bu Testeki Sorular (AÖL) 2015 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının sahip olması gereken özelliklerinden değildir?

A) Akılcı ve gerçekçidir.
B) Ön yargılı ve taraflıdır.
C) Yeniliklere açık ve aydın bir kişiliğe sahiptir.
D) Çalışmaları için uygun yöntemleri belirleyebilir.

Soru 2
I Test edilebilir olmalıdır.
II Eldeki verilere ters düşmemelidir.
III Yeni tahminler yapabilmemize ve yeni gerçeklere ulaşabilmemize olanak sağlamalıdır.
İyi bir hipotez yukarıda verilenlerden hangilerine sahip olmalıdır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 3
Canlıların metabolizmalarındaki yapım faaliyetlerine ne ad verilir?

A) Sindirim
B) Anabolizma
C) Katabolizma
D) Heterotrof beslenme

Soru 4
Hayvanlarda metabolizma sonucu oluşan zararlı atıkların seyreltilerek vücuttan atılması, suyun hangi özelliği ile gerçekleştirilir?

A) Molekülleri arasında çekim kuvveti olması
B) Buharlaşma ve yoğuşma özelliği
C) Öz ısının yüksek olması
D) Çözücü özelliği

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi mineraller için yanlış bir bilgidir?

A) Enerji kaynağı olarak kullanılırlar.
B) 70 kg’lık bir insanda ortalama 3 kg mineral bulunur.
C) Suda çözünmüş olarak veya yiyeceklerle vücudumuza alınırlar.
D) Enzimlerin yapısına kofaktör olarak katılıp, düzenleyici olarak kullanılırlar.

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisinin pH’ı diğerlerine göre en yüksektir?

A) Kola
B) Şampuan
C) Amonyak
D) Mide özsuyu

Soru 7
Aşağıdaki karbonhidratlardan hangisi monosakkaritler grubunda yer alır?

A) Maltoz
B) Laktoz
C) Galaktoz
D) Sakkaroz

Soru 8
Hayvanların karaciğer ve kaslarında depo edilen ve suda çözünebilen polisakkarit aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nişasta
B) Glikojen
C) Selüloz
D) Kitin 40

Soru 9
I Yağ sentezi bir hidroliz olayıdır.
II Yağların yapı taşları gliserol ve yağ asitleridir.
III Yağların bazı çeşitleri hücre zarının yapısına katılır.
Yağlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin organizmadaki görevlerinden değildir?

A) Hücre yapımı ve dokuların onarımını sağlama
B) Antikor yapısına katılarak bağışıklık sağlama
C) Hemoglobin yapısına katılarak solunum gazlarını taşıma
D) Deri altında depolanarak ısı yalıtımı ve mekanik etkilere karşı koruma

Soru 11
Eksikliğinde gece körlüğü, kalp ve böbrek hastalıkları, halsizlik, deride kuruma ve pullanmaya sebep olan vitamin aşağıdakilerden hangisidir?

A) A
B) B
C) C
D) D

Soru 12
Enzimlerin özellikleriyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Aktivasyon enerjisini yükseltirler.
B) Enzimler reaksiyonlara özeldir.
C) Enzim, substrata geçici olarak aktif bölgesinden bağlanır.
D) Bazı enzimler tersinir (çift yönlü) çalışırlar.

Soru 13
Aşağıda verilen moleküllerden hangisi hem DNA hem de RNA’nın yapısında bulunur?

A) Riboz
B) Deoksiriboz
C) Urasil
D) Fosforik asit

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi ekzergonik tepkimelerdendir?

A) Ekzositoz
B) Sinirsel iletim
C) Oksijenli solunum
D) Biyosentez reaksiyonları

Soru 15
Aşağıdaki organellerin hangisinde iki katlı zar bulunur?

A) Lizozom
B) Mitokondri
C) Koful
D) Golgi aygıtı

Soru 16
I DNA
II RNA
III Ribozom
Yukarıdakilerden hangisi mitokondrinin matriksinde bulunur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 17
Bitkilerde sarı, turuncu ve kırmızı renk veren pigmentleri içeren organele ne ad verilir?

A) Kromoplast
B) Lökoplast
C) Golgi aygıtı
D) Endoplazmik retikulum

Soru 18
Hücre zarında karbonhidrat ve yağların birlikte oluşturduğu yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lipoprotein
B) Glikoprotein
C) Glikolipit
D) Fosfolipit

Soru 19
I Sıcaklığın artması moleküllerin difüzyonunu hızlandırır.
II İki ortam arasındaki yoğunluk farkı arttıkça difüzyon hızı azalır.
Yukarıda difüzyonla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

A) Yalnız I doğru
B) Yalnız II doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi ökaryot hücrelerin özelliklerindendir?

A) Hepsinin hücre çeperi vardır.
B) Çekirdek zarları mevcuttur.
C) Organellerinin hepsi zarlıdır.
D) DNA sitoplazmada dağınık olarak bulunur.

1.B 2.D 3.B 4.D 5.A 6.C 7.C 8.B 9.C 10.D 11.A 12.A 13.D 14.C 15.B 16.D 17.A 18.C 19.A 20.B